www.what2do.co.il

הודעה על מתן צו כינוס, כיצד לעדכן את הנושים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הודעה על מתן צו כינוס, כיצד לעדכן את הנושים?

לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל ביוזמת החייב או הנושה, רשאי בית המשפט לתת צו כינוס נכסים. צו כינוס מעביר את נכסי חייב לפיקוח של הכונס הרשמי, עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר עם הנושים או שתוכרז הכרזת פשיטת רגל.


לאחר עיון בבקשה לפשיטת רגל, בית המשפט מוסמך לתת את צו הכינוס. מרגע שניתן הצו, כל ההליכים המשפטיים והליכי הגבייה נגד החייב מעוכבים. סעיף 24 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי הודעה על מתן צו כינוס תפורסם ועיתונות וברשומות שהן פרסום רשמי של המדינה, ותפרט את שם החייב, כתובתו ומשלח ידו, יום מתן הצו, בית המשפט שנתן את צו הכינוס ותאריך הבקשה.


אם החייב הוא בעל נכס שיש לגביו רישום כמו מקרקעין, תירשם הערה בפנקס על מתן צו הכינוס. אם הוחלט על כינוס אסיפה כללית של נושים, תפורסם הודעה על מועד האסיפה ברשומות ובעיתון בדרך שנקבעה על ידי בית המשפט והיא תפרט את שם החייב, מענו ומשלח ידו, יום מתן הצו, בית המשפט שקבע את מועד האסיפה ותאריך הבקשה.


צו כינוס לפי בקשת חייב


לאחר הגשת בקשת פשיטת רגל שהוגשה ביוזמת החייב, מוציא בית המשפט צו כינוס לנכסי החייב. הצו כולל הוראות שונות הנוגעות להליך פשיטת רגל וקביעת צו תשלומים שנדרש החייב לשלם לקופת הכינוס לטובת פירעון חובותיו.


עם מתן הצו ממנה בית המשפט מנהל מיוחד לטיפול בהליך פשיטת הרגל ומטיל חובות ומגבלות על החייב, כגון: צו תשלומים חודשי, הגשת דו"חות למנהל המיוחד על מצבו הכלכלי, צו עיכוב יציאה מהארץ, הפניית דואר הממוען אל החייב למנהל המיוחד והגבלות נוספות על פי החלטת בית המשפט.


מטרתו העיקרית של צו כינוס היא להגן על הנכסים של החייב באמצעות פיקוחו של הכונס הרשמי. הצו נועד להגן על הנכסים מפני מכירתם על ידי החייב או העברתם לקרובי משפחה, עד שיתברר אם הוא יגיע לפשרה או הסדר עם הנושים או אם בית המשפט יכריז על פשיטת רגל.


בקשת נושה למתן צו כינוס


הנושה רשאי להגיש בקשה למתן צו כינוס כאשר התקיימו התנאים המצטברים הבאים: קיומו של מעשה פשיטת רגל, מעשה פשיטת רגל אירע בתוך שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה, החוב הוא סכום כסף קצוב שיש לשלם אותו מיד או בזמן עתיד קבוע וכן מקום מושבו של החייב הוא בארץ או שתוך שנה לפני הגשת הבקשה גר בארץ.


מעשה פשיטת רגל מתקיים כאשר החייב לא פרע את חובו בפרק הזמן הקבוע בהתראה, אם החייב נתן נכס מנכסיו במתנת מרמה או העבירו במרמה, אם העביר נכס או שעבד אותו בנסיבות שיש בהן העדפת מרמה של נושים, וכן עקב ביצוע מעשים מסוימים בכוונה להתחמק מהנושים, כגון: יציאה מהארץ, העתקת מקום עסקיו או מקום מגוריו כדי להתחמק מהנושים וכדומה. 


מעשה פשיטת רגל מתקיים גם כאשר עוקל נכס של החייב ונמכר בהוצאה לפועל על פי צו בית המשפט, וכאשר הוגשה הודעה על ידי החייב על כך שאינו יכול לשלם את חובותיו, או שהחייב הודיע לנושה על הפסקת תשלום חובו.


בהתקיים כל התנאים המצטברים רשאי הנושה להגיש בקשה למתן צו כינוס, כאשר בשלב ראשון עליו להגיש העתק של הבקשה למשרדי הכונס הרשמי, ולשלם פיקדון לקופת הכונס. לאחר קבלת אישור פתיחת תיק מאת הכונס הרשמי והצגתו בפני בית המשפט, רשאי הנושה להגיש את הבקשה לבית המשפט. לאחר מכן ייקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשת הנושה למתן צו כינוס.


צו כינוס ללא אישור הכונס הרשמי


צו כינוס ניתן בשלב מוקדם בהליך פשיטת הרגל לאחר הגשת הבקשה. על פי סעיף 18 לפקודת פשיטת הרגל, בית המשפט רשאי לתת צו כינוס בבקשה שהגיש חייב, אם צורף לה אישור מהכונס הרשמי כי מולאו כל התנאים הקבועים בחוק ובהמשך מפורסמת הודעה על מתן צו כינוס ברשומות ובעיתונות, כדי ליידע את הנושים וכל הנוגעים בדבר.


במקרים מיוחדים רשאי בית המשפט, לאחר שמיעת עמדת הכונס הרשמי, לתת צו כינוס לבקשת חייב גם ללא אישור הכונס, בתנאי ששוכנע כי החייב פנה אליו קודם. אם הכונס לא אישר את בקשת החייב, רשאי בית המשפט לתת צו כינוס רק לאחר ששמע את עמדתו. במצב זה, ממנה בית המשפט מנהל מיוחד לצורך טיפול בהליך פשיטת הרגל, חקירת החייב והצעת תכנית פירעון.


מועד הדיון לבקשת פשיטת הרגל, במסגרת הליך שנפתח ביוזמת חייב, נקבע לשנה וחצי לאחר מתן צו הכינוס, כדי לאפשר למנהל המיוחד לחקור את החייב ולגבש תכנית פירעון. במקרה שבית המשפט שוכנע, לאחר שמיעת עמדת הכונס, כי יש ביכולתו להגיש את חוות דעתו, במועד מוקדם יותר, קיימת אפשרות להקדים את הדיון גם לפני שחלפו 18 חודשים.


במסגרת הדיון מחליט בית המשפט האם לתת צו פשיטת רגל, לאשר את תכנית הפירעון ולתת לחייב הפטר מותנה. או לדחות את הבקשה ולבטל את הליך, או להוציא צו הפטר לאלתר, או לדחות את המועד למתן החלטתו בדבר פשיטת רגל.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.