www.what2do.co.il

מה התנאים לאישור הצעת הסדר או פשרה בבית משפט?

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מה התנאים לאישור הצעת הסדר או פשרה בבית משפט?

לאחר שניתן צו כינוס לנכסי החייב המצוי בהליכי פשיטת רגל, והחייב או אדם אחר במקומו או במקום עזבונו מעוניין להציע פשרה לפירעון חובותיו לנושים או הצעת הסדר לעסקיו, רשאי להגיש לכונס הרשמי, תוך מועד שקבע הכונס, הצעה בכתב המכילה את תוכן הפשרה או ההסדר ופרטי הערובות שהוא מציע.

 

כדי שההצעה תקבל תוקף ותחייב את הצדדים, עליה להתקבל באסיפת נושים ולקבל אישור סופי בבית המשפט המחוזי, שדן בהליך פשיטת הרגל.

 

אישור הצעת החייב באסיפת נושים

 

לאחר הגשת ההצעה, נדרש הכונס הרשמי לשלוח לכל נושה העתק של הצעה ותסקיר שלה ולאחר מכן לקיים אסיפת נושים. אם במסגרת האסיפה החליטו ברוב מנין ושלושה רבעי של התובעים הנוכחים והמצביעים, בעצמם או על ידי נציג מטעמם, לקבל את ההצעה, הדבר ייחשב כאילו היא התקבלה על ידי כל הנושים, ולאחר אישור ההצעה על ידי בית המשפט היא תחייב את כולם.

 

במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, רשאי בית המשפט לאשר את הצעת חייב, אם באסיפת הנושים החליטו רוב מנין התובעים הנוכחים והמצביעים, בעצמם או על ידי נציגים מטעמם, שבידם יותר ממחצית ערך החובות המיוצג בהצבעה, לאשר את ההצעה. כמו כן, במהלך האסיפה, החייב רשאי לתקן את תנאי הצעתו אם לדעת הכונס התיקון יכול להועיל לכלל הנושים.

 

נושה שהגיש תביעת חוב רשאי להסכים להצעה או להתנגד לה בכתב, לפי הטופס הקבוע, שיישלח לכונס הרשמי באופן שיגיע אליו לא יאוחר מיום אחד טרם קיום האסיפה, ודין ההסכמה או התנגדותו כדין הצבעה של נושה הנוכח באסיפה. הסכמת נושה לפשרה או להסדר חוב, לא תשחרר אדם אשר לפי פקודת פשיטת הרגל לא היה משתחרר בצו הפטר אילו הוכרז החייב פושט רגל.

 

סיום הליכי פשיטת רגל בפשרה או הסדר

 

סעיף 35 לפקודת פשיטת הרגל מסדיר את הנושא של אישור בית המשפט להצעת פשרה או הסדר שהציע החייב להסדרת חובותיו לנושים לאחר שניתן צו כינוס לנכסיו. סעיף 35 קובע כי לאחר שהתקבלה ההצעה באסיפת הנושים רשאי החייב או הכונס הרשמי לבקש מבית המשפט לאשר אותה, כדי שתחייב את הצדדים ותסיים את הליכי פשיטת הרגל.

 

הודעה על המועד שנקבע לשמיעת הבקשה תינתן לכל נושה שתבע את חובו. כל נושה שהגיש תביעת חוב זכאי שהתנגדותו לבקשה תישמע בבית המשפט, אף אם באסיפת הנושים הצביע בעד קבלת ההצעה. לצורך אישור הצעת פשרה או הסדר של שני חייבים או יותר, רשאי בית המשפט, לפי המלצת הכונס הרשמי, לוותר על חקירתו הפומבית של אחד מהם המנוע מהתייצב לחקירה עקב מצב בריאותו או אי הימצאותו בארץ.

 

במקרה של חובות בדין קדימה בחלוקת נכסי החייב, בית המשפט לא יאשר פשרה או הסדר שלא נקבע בהם שיש לשלם תחילה את כל החובות. טרם אישור ההצעה ישמע בית המשפט דו"ח של הכונס הרשמי על האמור בהצעה ועל התנהגותו של החייב, וישמע כל התנגדות שהעלו הנושים או נציגים מטעמם.

 

קבלת אישור מבית המשפט

 

לאחר עיון בהצעה ושמיעת דברי הצדדים ובעלי התפקידים השונים, אם בית המשפט השתכנע כי הצעת החייב סבירה, ויש בה כדי להועיל לציבור הנושים בכללותו בהתייחס להליכי פשיטת הרגל, הוא רשאי לאשר אותה או לקבוע תנאים נוספים לאישורה, לרבות במתן ערובות לביצועה.

 

ואולם אם סבר בית המשפט כי אין מדובר בהצעה הולמת, הוא רשאי לסרב לאשר אותה. כמו במקרה שהצעה של חייב אשר אילו הוכרז פושט רגל, היה בית המשפט רשאי שלא לתת לו צו הפטר, מאחר שנתקיים בו סייגים למתן הפטר לפי סעיף 63 לפקודה.

 

אם הוכחו עובדות שלפיהן היה על בית המשפט, אילו הוכרז החייב פושט רגל, לא לתת צו הפטר, או להתלות את ההפטר או להתנות אותו בתנאים מסוימים, יסרב בית המשפט לאשר את ההצעה, גם אם יש בה ערובה סבירה שישולמו מיד או בזמן קרוב השיעורים המפורטים להלן על כל חוב לא מובטח שהוא בר תביעה כלפי נכסי החייב, לרבות הפרשי הצמדה עליו עד ליום הגשת ההצעה לאישור בית המשפט:


35% - אם הפשרה הוצעה בתוך שנה מיום צו הכינוס.
45% - אם הוצעה לאחר שנה ובטרם חלפו שנתיים מיום הצו.
55% - אם הוצעה לאחר שנתיים ובטרם חלפו שלוש שנים מיום הצו.
65% - אם הוצעה לאחר שלוש שנים ובטרם חלפו ארבע שנים מיום הצו.
80% - אם הוצעה לאחר חמש שנים או יותר מיום הצו.

 

ואולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפורטו ויירשמו, לקבוע שיעורים אחרים או תקופות אחרות מאלה שפורטו בסעיף זה. פשרה או הסדר שהתקבלו ואושרו על ידי בית המשפט יחייבו את החייב ואת כל הנושים לעניין כל חוב בר תביעה המגיע להם מהחייב, אך לא יפטרו את החייב מחבות לפי פסק דין נגדו בתביעה למזונות.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.