www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - כינוס נכסים

פנסיה בפשיטת רגל, האם ניתן לממש את כספי החייב?
כספים שהצטברו בקרן פנסיה המיועדים לתשלום קצבה ולא לתשלום חד פעמי, לא ניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל לפני שהגיע החייב לגיל פרישה.

הודעה על מתן צו כינוס, כיצד לעדכן את הנושים?
הודעה על מתן צו כינוס מפורסמת ברשומות שהן פרסום רשמי של המדינה ובעיתונות ומפרטת את שם החייב, כתובתו ומשלח ידו, יום מתן הצו, בית המשפט שנתן את הצו ותאריך הבקשה.

ביטול צו כינוס נכסים, באילו מקרים?
צו כינוס נכסים מבוטל כאשר החייב קיבל צו הפטר מבית המשפט, או הגיע להסדר עם הנושים על תשלום החובות, או אם החייב ניצל לרעה את הליך פשיטת רגל כדי להימנע מתשלום חובותיו.

תוך כמה זמן מקבלים צו כינוס?
בית המשפט מוציא צו כינוס נכסים לנכסי החייב בסמוך להגשת בקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי החייב או על ידי הנושים, בתוך חודש עד ששה חודשים מיום שהוגשה הבקשה.

צו חיפוש לחייב בפשיטת רגל, מתי ניתן להוציא צו?
הנושים או כונס הנכסים רשאים לבקש מבית המשפט להוציא צו חיפוש לאיתור נכסי החייב, אם קיים חשש כי הוא מתחמק מתשלום חובותיו באמצעות הסתרת או העברת נכסים.

פיקוח על נאמן בפשיטת רגל, מהם אמצעי הפיקוח?
פקודת פשיטת הרגל מספקת מנגנוני פיקוח שונים על הנאמן, כגון: מתן ערובה או שיעבוד נכס כדי להבטיח את מילוי תפקידו, מינוי ועדת ביקורת ומסירת דוחות שוטפים על אופן ביצוע מטלותיו.

מה התנאים לאישור הצעת הסדר או פשרה בבית משפט?
סעיף 35 לפקודת פשיטת הרגל מסדיר את הנושא של אישור בית המשפט להצעת פשרה או הסדר שהציע החייב לפירעון חובותיו לנושים לאחר שניתן צו כינוס לנכסיו.

האם הנאמן יכול להיפרע משכר טרחת עורך דינו של החייב?
סעיף 87 לפקודת פשיטת רגל קובע כי הנאמן אינו רשאי לקבל מכוח ההכרזה, תשלום עבור עבודתו מכסף ששילם חייב לעורך דינו עבור הוצאות משפט בהליכים שנפתחו נגדו.

כספים שלא נדרשו בפשיטת רגל, מה עולה בגורלם?
במקרה שנותרו כספים שלא נדרשו בסיום הליך פשיטת רגל, הנאמן יהיה אחראי לשלם מיד לחשבון נכסי פשיטות רגל ויהיה זכאי לקבל אישור על קבלתם אשר ישמש לו הפטר לגבי הכספים.

חוות דעת הכונס הרשמי, מה משמעותה?
לאחר חקירת החייב ואסיפת הנושים, מגיש הכונס הרשמי לבית המשפט חוות דעת מפורטת בנוגע לממצאים שנחקרו על ידו. על סמך חוות דעתו של הכונס, מכריע בית המשפט אם להכריז על החייב כפושט רגל או לדחות את הבקשה לפשיטת רגל.

מהי חובת הנאמן בפשיטת רגל נוספת?
הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה הופך לנושה בפשיטת הרגל השנייה ועליו להעביר את נכסי החייב או את תמורתם אם נמכרו לנאמן בפשיטת הרגל השנייה לאחר ניכוי הוצאותיו.

כיצד מתקיים דיון בבקשת נושה למתן צו כינוס?
נושה שעומד בתנאים הקבועים בחוק יכול להגיש בקשת פשיטת רגל ומתן צו כינוס. לאחר הגשת הבקשה, יקיים בית המשפט דיון שבמסגרתו יחליט האם לתת צו לכינוס נכסי החייב.

חובת מסירת מידע ומסמכים לפני צו כינוס
על חייב המצוי לפני צו כינוס מוטלת חובה לשתף פעולה עם החקירה ולמסור לידי הכונס הרשמי כל מידע או מסמך במטרה לסייע לו לבצע את חקירתו.

מימוש וחלוקת פיצויים בגין נזקי גוף בפשיטת רגל, מה קובע החוק?
הלכת ידידיה שנפסקה לפני 50 שנה קובעת כי פיצויים בגין נזקי גוף יועברו לתובע גם אם הוא חייב המצוי בהליך פשיטת רגל, ולא יועברו לקופת הכינוס.

מהי סמכותה של ועדת ביקורת מטעם הנושים?
פקודת פשיטת רגל מאפשרת לנושים להחליט על מינוי ועדת ביקורת לצורך פיקוח על ניהול נכסי החייב בידי הנאמן, במטרה לאשר לנאמן להפעיל את סמכויותיו הטעונות הסכמה.

מינוי כונס נכסים זמני בפשיטת רגל
כאשר קיים חשש מוצדק להברחה או העלמה של נכסים על ידי החייב, רשאי בית המשפט למנות כונס נכסים זמני לנכסיו גם לפני שניתן צו כינוס.

פשיטת רגל ללא נכסים למימוש, כיצד מתבצע ההליך?
חייב ללא נכסים שניתן להיפרע מהם, אשר עומד בצו תשלומים ובכל התנאים שהציב בית המשפט, יכול לקבל בתום תכנית הפירעון, הפטר מלא וחלוט מחובותיו.

מימוש כספי תכנית חיסכון של חייב
מימוש כספים המגיעים לחייב מתכנית חיסכון כמו קופת גמל וקרן פנסיה דורש אישור של בית המשפט, אשר יכול לאשר את הפדיון רק אם ניתן לפדותם בתשלום חד פעמי או לאחר שהגיע המועד לתשלום הכספים כקצבה.

ביטול צו כינוס בעקבות הסדר פשרה, מה המשמעות?
חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי להגיע להסדר נושים לאחר שניתן צו כינוס. ביצוע ההסדר מהווה דרך לסיים את הליך פשיטת רגל, והחייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, כמו במתן צו הפטר.

הסדר נושים לאחר צו כינוס, מה התנאים?
לאחר שהחייב קיבל צו כינוס לנכסיו, הוא רשאי להגיש הצעת פשרה או הסדר עם הנושים, ולסיים את הליכי פשיטת רגל, כמי שקיבל צו הפטר לחובותיו.