www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - כינוס נכסים

האם הענקת הזכויות במשק של החייב לאחיו בוצעה בתום לב?

החייב שהוכרז כפושט רגל העביר לאחיו 75% מזכויותיו במשק שניתן לו מאמו ללא תמורה. הנאמן טען כי מדובר בהענקה פסולה והגיש בקשה לביטול הענקת הזכויות. 


ערעור על דחייה של תביעת החוב עקב אי הגשתה במועד

הנושה טען כי לא היה מודע להליכי פשיטת הרגל ולצו הכינוס, ולכן לא הגיש את תביעת החוב תוך ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס. בעקבות התנגדות הנאמן להגשת התביעה, הגיש הנושה ערעור.  


בקשה של חייב להפחתת תשלום מזונות לילדיו לאחר צו כינוס

אבא לארבעה ילדים שחויב בתשלום חודשי לקופת כונס נכסים במסגרת הליכי פשיטת רגל, ביקש להתחשב במצבו הכלכלי, ולהפחית את תשלום המזונות לילדיו.  


החייב ביקש לבטל את ההחלטה למתן צו כינוס שניתנה בהיעדרו

בית המשפט נדרש להכריע האם יש לקבל את הבקשה שהגיש הבנק להמצאת התראה בפשיטת רגל כנגד החייב ולמתן צו כינוס, או לקבל את התנגדות החייב.  


האם הלוואת המשכנתא נחשבת בבחינת חוב של נושה מובטח?

שתי חברות טקסטיל נתנו הלוואה לחייבים בגינה נרשמה משכנתא, ובעקבות יתרת החוב, הן הגישו תביעה משפטית נגד החייבים בטענה כי היתרה נחשבת כבחינת חוב של נושה מובטח. 


האם תשלום הלנת שכר במהלך פשיטת רגל?

שיקול דעתו של המנהל המיוחד מופעל תוך איזון בין האינטרסים השונים, של החייב, הזוכה, הנושים האחרים וכדומה. כמו כן, שיקול הדעת איננו יכול לאפשר לחייב ל"נצל את הליכי פשיטת הרגל על מנת להתחמק מתשלום חובותיו"...


בית המשפט הורה על השבת נכסים שהועברו לאחר מתן צו כינוס

כונסת נכסים הגישה בקשה למתן הוראות ובמסגרתה ביקשה מבית המשפט להורות על השבת סחורה אשר נלקחה ממחסני חברה על ידי חברה אחרת ביוני 2009. הכונסת טענה כי העברת הסחורה היוותה אפוא העדפת מרמה האסורה...


עיקול מקרקעין עם הערת אזהרה - האם נושה מובטח?

הערת אזהרה בטאבו, אשר נרשמה לטובתו של אדם או גורם, איננה מקנה לאחרון עדיפות בהכרח בעת קבלת הכספים שיתקבלו עם מכירת הנכס...


מימוש דירה מכוח הערת אזהרה למרות כינוס נכסים והליכי פשיטת רגל, האמנם?

האם אדם אשר נרשמה לטובתו הערת אזהרה על נכס הרובצת עליו משכנתא, רשאי לפעול בהוצאה לפועל למימוש הדירה חרף צו כינוס נכסים שניתן לנכסיו של החייב? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית המשפט המחוזי בירושלים...


דו"חות ומסמכים רלבנטיים לא הוצגו, האם תוכר פשיטת הרגל?

בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו של חייב להיכנס בגדרי פשיטת רגל. בעקבות הדחייה, הגיש החייב ערעור על ההחלטה שהונח לפתחו של בית המשפט העליון...


דחיית בקשת פשיטת רגל בגין התנהלות בחוסר תום לב לאחר מתן צו הכינוס

בית המשפט דחה את בקשתם של החייבים, שהינם בני זוג, להכרזה עליהם כפושטי רגל. השופט קיבל את המלצתו של הכנ"ר לכך שהחייבים מתנהלים בחוסר תום לב לאחר מתן צו הכינוס...


לא ניתן לממש נכסים של פושט רגל לשם גביית חוב מזונות בהוצאה לפועל

האם גרושתו של חייב אשר הוכרז כפושט רגל, יכולה לממש את קופות הגמל של החייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל לגביית מזונות?


הבעל פשט את הרגל - האם גרושתו ובתה יפונו מהבית?

השופטת אף התייחסה לכיסו העמוק של הבנק וקבעה כי העובדה שהבנק הינו תאגיד רב עוצמה אשר כושרו הכלכלי מאפשר לו לשאת בנטל במהלך תקופת הביניים, והרי ברור לכל כי המבקשת בעמדת חולשה...


בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון?


חבות בהיטל השבחה, קופת הכונס או קופת הפירוק?

מי חב בהיטל השבחה קופת כונס הנכסים שמימש את המשכנתא או קופת הפירוק של החברה הבעלים של הקרקע?

 


דחיית תביעה נגד כונס נכסי עו"ד הנמצא בהליכי פשיטת רגל

הנאמן טען כי הלכה פסוקה היא שכאשר שוויו של הנכס עולה על שוויו של החוב המובטח, לא ניתן להסתפק בהודעה מצד הנושה כי הוא מתכוון לממש את הנכס, ויש צורך בפיקוח של בית המשפט של פשיטת הרגל על המהלך...


מהו חוב בר תביעה בהליך פשיטת רגל?

המשיב התנגד לקבלת הבקשה וזאת בטענה כי מדובר בתביעה נזיקית אשר חוסה תחת הקבוע בסעיף 72 לפקודה. לטענת המשיב, היות ולא מדובר בחוב בר תביעה, אין להורות על עיכוב הליכים לגביו...


פטור מאגרה לחברה בפירוק - בקשה שהוגשה על ידי כונס הנכסים הרשמי

האם מגיע פטור מאגרה לחברה בפירוק שאינה אורגן של המדינה, ומה אם הכנ"ר ממלא תפקיד המפרק? האם מדובר באינטרס של המדינה או שמא הכונס פועל כאורגן של החברה?


קריסת גן אורנים, בקשות נושים לפתרון משפטי

לא יינתן צו הקפאת הליכים לאולם השמחות גן האורנים, וכנגד בעל השליטה הנמצא בחו"ל יוצא צו כינוס נכסים...


נושה מבקש מבית המשפט אישור להגיש תביעה אישית כנגד הנאמן

בנק ירושלים, אחד מנושיה של חברת שבירו תעשיות זכויות בע"מ, ביקש לקבל אישור להגשת תביעה אישית כנגד הנאמן להסדר הנושים...


1  2  לעמוד הבא    >>