www.what2do.co.il

ביטול צו כינוס נכסים, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ביטול צו כינוס נכסים, באילו מקרים?

צו כינוס נכסים הוא הליך משפטי במסגרת הליכי פשיטת רגל, אשר כולל תפיסת נכסים של החייב ושליטה בהם, כדי שניתן יהיה להיפרע מתמורתם לטובת פירעון החובות שצבר החייב כלפי הנושים. הצו נועד למנוע הברחת רכוש ולהביא למימוש הנכסים על ידי הכונס הרשמי.


ניתן לבטל את צו כינוס הנכסים במקרים שבהם החייב קיבל מבית המשפט צו הפטר, המוחק את חובותיו ומאפשר לו לפתוח דף כלכלי חדש בחייו. או אם החייב הצליח לגבש הסדר מוסכם עם הנושים על תשלום חובותיו בכפוף לאישורו של בית המשפט, או אם החייב ניצל לרעה את ההליך כדי להימנע מתשלום חובותיו ובית המשפט הורה על ביטול הצו והתאם לכך על ביטול הכרזת פשיטת רגל בגין התנהלות בחוסר תום לב.


סמכות למתן צו כינוס


הליך פשיטת רגל נפתח במצב שבו הנושה זכאי, בתיווך כונס הנכסים הרשמי, לממש את רכושו של החייב שיכול להיות אדם פרטי או חברה. כאשר החייב עשה מעשה פשיטת רגל, רשאי בית המשפט, על סמך בקשת פשיטת רגל שהגיש נושה או החייב, ובכפוף לתנאים המנויים בפקודת פשיטת הרגל, לתת צו להגנת נכסי החייב המכונה צו כינוס.


בית המשפט המחוזי, אשר דן בבקשת פשיטת רגל, שהוגשה ביוזמת החייב או הנושים, רשאי לתת צו כינוס להגנת נכסי חייב לאחר שעיין בבקשה. הצו מעביר את הנכסים לפיקוחו של הכונס הרשמי, עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר עם נושים או אם תוכרז הכרזת פשיטת רגל.


סעיף 18 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי לתת צו כינוס בבקשת פשיטת רגל שהגיש חייב, אם צורף לה אישור מאת הכונס הרשמי על כך שמולאו התנאים הקבועים בפקודה. במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו, רשאי בית המשפט, לאחר שמיעת עמדת הכונס הרשמי, לתת צו כינוס לבקשת חייב גם ללא אישור הכונס הרשמי, בתנאי ששוכנע כי החייב פנה תחילה לכונס הרשמי.


חובות ומגבלות מכוח צו כינוס


מרגע שניתן צו כינוס, כל ההליכים נגד החייב מעוכבים, כך שהנושים לא יכולים לגבות את חובם בעצמם, או לפתוח בהליכים משפטיים נגדו או לנקוט בהליכי הוצאה לפועל ללא אישור של בית המשפט. עם זאת, כאשר הנושה מובטח, הוא רשאי לממש את הערובה שלו לצורך גביית החוב גם לאחר מתן צו כינוס, בכפוף למתן רשות מבית המשפט להמשיך לפעול נגד החייב.


עם מתן צו כינוס, רשאי בית המשפט להטיל על החייב חובות ומגבלות שונות, כולל: צו תשלומים שבמסגרתו נדרש החייב להעביר תשלום חודשי לטובת פירעון החובות לנושים, הגשת דו"חות למנהל המיוחד על מצבו הכלכלי, צו עיכוב יציאה מהארץ, הפניית דואר לפי בקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד והגבלות נוספות מכוח פקודת פשיטת הרגל.


ביטול צו כינוס נכסים


סעיף 55 לפקודת פשיטת רגל, קובע כי כאשר בית המשפט סבר כי החייב לא היה צריך להיות מוכרז כפושט רגל, או הוכח כי חובותיו נפרעו במלואם, הוא רשאי בהתאם לבקשתו של כל אדם המעונין בכך, לבטל את צו הכינוס ואת ההכרזה על פשיטת רגל, והביטול יפורסם ברשומות ובעיתונות בהקדם.


בית המשפט רשאי לבטל את ההכרזה גם אם נוכח כי החייב ניצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, אולם במקרה זה אין בביטול כדי להסיר מפושט הרגל פסלות על פי דין הנובעת מההכרזה, אלא אם בית המשפט החליט להסירה.


כאשר החייב הגיע להסדר תשלומים עם הנושים, הליכי פשיטת הרגל מבוטלים. אולם, ויתור מותנה על חוב שנתבע במסגרת ההליך, לא ייחשב כפירעון מלא של החוב. כאשר קיים חוב שחלק עליו החייב, הוא ייחשב כנפרע במלואו, רק בתנאי שהחייב נתן התחייבות, בסכום ובערובה באישור בית המשפט, לשלם את הסכום שייפסק במשפט על פירעון החוב או הנוגע לו ואת הוצאות המשפט.


ניתן לבטל את הליך פשיטת רגל גם כאשר לא ניתן למצוא או לזהות חוב המגיע לנושה, ובמצב זה החוב נחשב כנפרע אם שולם במלואו לקופת בית המשפט. ביטול הכרזת פשיטת רגל לא יפגע בתוקף של עסקת מכר והעברה או תשלום אחר שביצעו הכונס הרשמי, הנאמן או כל בעל תפקיד אחר מטעמם או בית המשפט, ואולם נכסי החייב יוקנו לאדם שימנה בית המשפט, ואם לא מונה אדם לכך, הם ישובו להיות קניינו של החייב בכפוף לתנאים שייקבע בית המשפט בצו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.