פקודת פשיטת הרגל


פשיטת רגל היא הליך המהווה את המוצא האחרון עבור אדם שנקלע לחובות כבדים והוא אינו מסוגל בשום אופן לעמוד בהם. מטרותיה העיקריות של הפקודה הן לאפשר לחייב לפתוח דף חדש ולהיפטר מחובותיו, ולנושים לקבל את הנכסים שברשותו של החייב המגיעים להם.
 
הליכי פשיטת הרגל כוללים שלושה שלבים עיקריים: בקשה לפשיטת רגל (מהחייב או מהנושים), הוצאת צו כינוס נכסים, הכרזה על פשיטת רגל ומתן צו הפטר, המוחק את חובותיו של החייב.

הגדרות הפקודה
 
1. לפי הגדרות פקודה זו, "החלטה של אסיפת נושים", היא החלטה של מספר זכאים, המשתתפים בהצבעה בנוגע להחלטה של חייב אחד, ההחלטה תתקבל ברוב קולות.
"נושה מובטח" הוא הזכאי שיש בידו ערובה לחוב, הערובה כוללת עיכוב או שיעבוד על נכסי החייב.
"נכסי פושט רגל" הם הנכסים של החייב כולל מקרקעין ומיטלטלין שעומדים לחלוקה בין הנושים, מלבד הנכסים שהנאמן מחזיק בהם.
 
הליכים בפשיטת רגל
 
2. החייב הוא אדם מעל גיל 18, תושב ישראל או תושב מדינות אחרות, אשר במהלך פשיטת הרגל הוא התגורר וניהל עסקים בישראל.
 
2א. אדם הצעיר מגיל 18 יכול להיחשב גם כחייב, לפי החלטת בית המשפט.
 
3. נושה שהשיג פסק דין שלא ניתן לערעור (פסק דין חלוט) כנגד החייב, והליכי ההוצאה לפועל לא עוכבו, זכאי לבקש התראה לפשיטת רגל לפני ביצוע ההליך.
 
4. כאשר מתבצעת התראה לפשיטת רגל, החייב נדרש לשלם את כל החובות, לפי הוראות פסק הדין שנקבע לו.
 
5. פשיטת רגל תתבצע במקרים הבאים:
א. החייב מסר או העביר במרמה את אחד מנכסיו, או שיעבד את הנכס בשעה שהיה מוכרז כפושט רגל.
ב. החייב יצא מהארץ והוא התבודד כדי שלא יוכלו ליצור איתו קשר, במטרה להתחמק מהנושים.
ג. נכס של החייב שעוקל נמכר בהוצאה לפועל.
ד. החייב הגיש בקשה בבית המשפט לפשיטת רגל, לאחר שהצהיר כי הוא אינו יכול לשלם את חובותיו.
ה. החייב הודיע לנושים כי הוא אינו עומד בתשלומים.
ו. החייב לא מילא תוך שבעה ימים, אחר הוראות ההתראה.
 
6. לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל, בית המשפט רשאי להוציא "צו כינוס" להגנת נכסי החייב.
 
7. נושה רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל בתנאים הבאים:
א. סך כל החובות לנושה אחד או יותר, עומדים על סך: 85,763 ₪ ומעלה, אך בית המשפט רשאי לאשר חוב הנמוך מסכום זה.
ב. החוב הוא סכום קצוב שיש לשלמו מיד, או בתאריך יעד שנקבע מראש.
ג. פשיטת הרגל התקיימה עד שלושה חודשים מיום הבקשה.
ד. החייב גר בישראל, או ניהל עסקים בישראל.
 
8. נושה מובטח רשאי לוותר על ערובת החייב שברשותו, לטובת נושים אחרים.
 
9. לא ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל לתאגיד או חברה הניתנים לפירוק, בהתאם לפקודת החברות.
 
10. בקשתו של נושה תהיה מתואמת בתצהיר על ידו, או על ידי אדם אחר מטעמו.
 
11. לבית המשפט נדרשות ראיות לחוב של הנושה, לאחר שהראיות הניחו את דעת בית המשפט הוא זכאי להוציא צו כינוס מטעמו.
 
12. הנושה רשאי להזמין את החייב להעיד בבית משפט ולהציג שם את פנקסיו.
 
13. בית המשפט רשאי לברר מה היא התמורה לחוב ומהו התוקף של החוב.
 
14. בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה, אם החייב הוכיח כי הוא מסוגל לשלם את חובותיו, או אם הראיות שהציגו אינן מספקות.
 
15. בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה, כאשר מדובר בהפרת דרישה של התראת פשיטת רגל.
 
16. בית המשפט רשאי לעכב את ההליכים במידה והחייב כופר בחובתו לנושה.
 
17. החייב זכאי להגיש בקשה לפשיטת רגל במקרים הבאים:
א. אם חובותיו עולים על 17,154 ₪.
ב. אם החייב צירף לבקשה דו"ח המפרט את הנכסים, ההכנסות, ההוצאות שלו, של בן זוגו וילדיו וגובה חובותיו כלפי הנושה.
ג. אם החייב צירף לבקשה הרשאה בכתב לכונס רשמי והסכמתו למסור לכונס מידע בנוגע לנכסים, להכנסות, להוצאות ולחובות שלו.
 
18. בבקשת לפשיטת רגל של החייב, צו כינוס הנכסים צריך להיות מלווה באישור כונס הרשמי. הדיון בבקשת פשיטת הרגל יערך לאחר ששה חודשים, מיום מתן הצו.
 
19. חזרה מבקשת פשיטת הרגל, הן של החייב והן של הנושה, תיערך ברשות בית המשפט בלבד.
 
20. הכונס הרשמי של נכסי החייב יהיה הכונס של בית המשפט, לאחר שניתן צו כינוס.
 
21. בית המשפט רשאי למנות את הכונס הרשמי לפני מתן צו הכינוס להיות כונס זמני שיוכל להחזיק בנכסים מיד.
 
22. לאחר שהוגשה הבקשה לפשיטת רגל, בית המשפט רשאי לעכב את הליכי הוצאה לפועל והגשת תביעות נוספות נגד החייב.
 
23. הכונס הרשמי רשאי למנות מנהל מיוחד לנכסים או לעסקים ולהגדיר את סמכויותיו.
 
24. הודעה על צו כינוס, או מועד אסיפה של נושים, יתפרסמו ברשומות ובעיתון וייפרטו את שם החייב, יום מתן הצו ותאריך הבקשה לפשיטת רגל.
 
25. חייב שהוצא נגדו צו כינוס, נקרש להגיש דו"ח לכונס הרשמי בדבר הכנסותיו וחובותיו.
 
26. הכונס הרשמי יזמן אסיפה כללית של נושים, כדי לשקול האם לבצע פשיטת רגל או להגיע להסדר אחר.
 
27. הכונס הרשמי רשאי לערוך חקירה פומבית של החייב בבית משפט.
 
33. המידה והחייב מעוניין בפשרה, או הסדר לחובותיו, הוא יגיש הצעה בכתב לכונס הרשמי, שתתקבל או תדחה על ידי אסיפת הנושים.
 
הכרזה על פשיטת רגל
 
42. צו על הכרזת פשיטת רגל, יתקבל לאחר אסיפת הנושים, ובעקבותיו נכסי פושט הרגל יהיו ניתנים לחלוקה בין הנושים. ההודעה על הכרזת פשיטת רגל תתפרסם ברשומות ובעיתון והיא תיכנס לתוקף מיום הוצאת הצו.
 
56. על מנת לפקח על נכסיו של החייב, בית המשפט רשאי להורות על מעצרו של החייב, תפיסת הפנקסים, הניירות, הכסף והנכסים שברשותו.
 
58. משניתן נגד החייב צו כינוס, רשאי בית המשפט להורות שכל המכתבים שיקבל החייב בדואר יופנו אל הכונס הרשמי או הנאמן.
 
61. לאחר ההכרזה, רשאי פושט רגל לבקש מבית המשפט צו הפטר לסיום ההליכים בכל עת. הצו מהווה את מחיקת החובות ומעניק לחייב את האפשרות לפתוח דף חדש.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
מיהו חייב ?

מי רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל? מיהו חייב בהליכי פשיטת רגל?

 

שלבים עיקריים בהליך פשיטת רגל

מהם השלבים העיקריים החל מהגשת בקשת כינוס ועד קבלה או אי קבלת ההפטר ...

 

כונס נכסים- מהם תפקידי הכונס בפשיטת רגל?

הכונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח. כיצד מבצע הכונס את תפקידו ? ...
 

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?

מהם התנאים לבקשה לפשיטת רגל באם הנך החייב או הנושה?

 

אלו הגבלות מוטלות על פושט רגל?

אלו הגבלות יחולו על מי שהוכרז כפושט רגל ומתי הגבלות אלו יבוטלו ...

 

נאמן בהליך פשיטת רגל נאמן בהליך פשיטת רגל

מהו נאמן בהליך פשיטת רגל? מי ממנה אותו? האם החלטתו היא סופית?

 

נכסי פושט הרגל

מהם נכסי פושט הרגל אשר אותם ניתן לחלק בין הנושים? אלו נכסי פושט רגל אינם ניתנים לחלוקה? מה לגבי בית המגורים של החייב? ועוד...

 

פשיטת רגל - כיצד תתקבל ההחלטה?

בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל, ולאחר שהונחה בפניו חוות דעתו של הכונס הרשמי, בית המשפט יקבל החלטתו בנוגע לפשיטת הרגל...

 

פשיטת רגל עקב חובות הימורים, האם ייתכן?

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של חייב להכריז עליו כפושט רגל, וזאת למרות שחובותיו מקורם בהימורים?

 

הברחת נכסים לפני פשיטת רגל

האם ניתן לבטל העברה של נכסים לחברה שהוקמה על ידי חייב, אך ורק לשם הברחת נכסים?

 

התיישנות בפשיטת רגל התיישנות בפשיטת רגל

מהן עבירות ע"פ פקודת פשיטת הרגל? מהי תקופת ההתיישנות לאותן עבירות?

 

פקודת פשיטת הרגל

הפקודה קובעת את הכללים להליכי פשיטת הרגל, החל מהבקשה לפתיחת ההליך, כינוס נכסים, הכרזה על הפשיטה ומתן צו הפטר.

 

דירת מגורי החייב בהליך פשיטת רגל דירת מגורי החייב בהליך פשיטת רגל

מה קורה עם דירת המגורים בה מתגורר החייב ומשפחתו בהליך פשיטת רגל? האם תלקח הדירה במסגרת ההליך? מהם התנאים לכך ומתי יגן בית המשפט על החייב?

 

מהי זכות העיכבון?

מהי זכות העיכבון? מהי משמעותה במסגרת הליכי פשיטת רגל? האם ניתן לעשות שימוש בנכסים מעוכבים?

 

בקשה לפשיטת רגל כאשר יש נושה אחד

האם כאשר מדובר בנושה יחיד ובחוב יחיד, רשאי החייב להגיש בקשה לצו כינוס והכרזת פשיטת רגל...

 

העדפת נושים בהליך פשיטת רגל, האמנם?

עיקרון השוויון בין הנושים השונים בהליך פירוק חברה או פשיטת רגל הינו אחד מיסודות החוק בעניין זה...

 

ביטול הענקה פשיטת רגל - הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל עוסק בעניין הענקות נכסים. המגמה העומדת מאחורי סעיף זה היא כי ניתן לבטל, במקרים מסוימים, הענקת נכסים אשר החייב עשה ללא קבלת תמורה או בהתאם לקבלת תמורה מופחתת, לקרובי החייב או אנשים אחרים, טרם היווצרות פשיטת הרגל...

 

דו"חות ומסמכים רלבנטיים לא הוצגו, האם תוכר פשיטת הרגל?

בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו של חייב להיכנס בגדרי פשיטת רגל. בעקבות הדחייה, הגיש החייב ערעור על ההחלטה שהונח לפתחו של בית המשפט העליון...

 

הסדרי נושים בפשיטת רגל - הסוגים השונים

פקודת פשיטת הרגל מכירה בשלושה סוגים שונים של הסדרי נושים, אשר נבדלים זה מזה בעיתוי מתן הצעת ההסדר על ידי החייב...

 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.
מידע משפטי נוסף