www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - פשיטת רגל

האם ילדיו של החייב רשאים לקבל את קצבת המזונות מתוך קופת פשיטת רגל?

בעקבות חובות לנושים בסך של 45 מיליון שקל שנוצרו כתוצאה ממעשה הונאה, הוכרז החייב כפושט רגל וכעת הוא מרצה מאסר ממושך. ילדיו בקשו לקבל את סכום המזונות החודשי מתוך קופת פשיטת רגל.  


אלמנתו של חייב ביקשה לאפשר לה לברר תביעות נגד הנאמן

אלמנתו של החייב בפשיטת רגל הגישה בקשה להתיר לה לברר תביעות נגד הנאמן בבית משפט לענייני משפחה, בנוגע לעיזבון ולזכויותיו השונות. הנאמן טען כי הערכאה המוסכמת לדון בעניינים אלה היא אך ורק בבית המשפט של פשיטת הרגל. 


הנאמן הגיש בקשה לביטול הענקת זכויות בדירתו של החייב לבנו

לאחר הגשת התביעה נגד חייב ובטרם מתן פסק, העניק החייב שהוכרז בהמשך כפושט רגל, את זכויות הדירה לבנו ללא תמורה. הנאמן טען כי יש לבטל את ההענקה, מאחר והיא בוצעה בניגוד להוראות פקודת פשיטת רגל.  


פירוק שיתוף בדירת מגורים משותפת למרות כניסת האישה להליכי פשיטת רגל

האם בית המשפט יורה על פירוק שיתוף בדירת מגורים משותפת למרות כניסתה של האישה להליכי פשיטת רגל?


תום לב בהענקת נכס על ידי חייב פושט רגל, האמנם?

סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי במקרה שבו העניק אדם נכסים ונעשה פושט רגל, לפני שעברו שנתיים מיום ההענקה, יש לבטל את ההענקה....


דמי הודעה מוקדמת בתור חוב בדין קדימה ולא הוצאות הקפאה

בית המשפט נדרש לבחון האם דמי ההודעה מוקדמת לפיטורים הינם הוצאות הקפאה או שמא מדובר בחלק אינטגראלי משכר העבודה ועל כן זהו חוב בדין קדימה...


האם ניתן לצרף חוב לעובדים במסגרת איחוד תיקים?

פעמים רבות נאלצים עובדים אשר זכו בפסקי דין בבית הדין לעבודה, להתמודד עם מעביד אשר נמצא בבעיות כלכליות...


בית המשפט החזיר החלטה לנאמן - לא נימק כיאות את דחיית תביעת החוב

בית המשפט קבע כי נאמן אשר דחה תביעת חוב מבלי להביא לכך נימוק ראוי ומבלי שניתנה לנושה זכות להגן על טיעוני, יאלץ לשקול את קביעתו פעם נוספת...


ההתנגדות להסדר החוב הוגשה חמש שנים לאחר חתימתו

במסגרת הליכי פשיטת רגל, שהתנהלו נגד בעלה של התובעת, הגיש הבנק בקשה למתן הוראות ולקבלת היתר למימוש המשכנתא בהליכי הוצל"פ, שננקטו על ידו...


1