www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - פשיטת רגל

מכירת נכס משועבד של חייב בפשיטת רגל, האם אפשרית?
צו כינוס נכסים מונע מבעלי חוב לפתוח בהליכים נגד חייב שנמצא בהליך פשיטת רגל. לעומת זאת, נושה מובטח יכול לפעול למימוש נכס משועבד של חייב באופן עצמאי ונפרד גם לאחר צו כינוס, כפוף לאישור בית המשפט

כיצד הליך הבראת חברות יכול למנוע פירוק?
חברות גדולות שנקלעות לחדלות פירעון מנותבות להליך הבראה, בטרם מתקבלת החלטה על פירוק, מתוך נקודת מוצא, שאם ישתקמו וימשיכו לפעול, ללא מימוש הנכסים, יניבו החברות תשואה רבה יותר לנושים.

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל
תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?
חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.

זכויות עובדים בפשיטת רגל
החוק קובע ארבעה סוגים של עובדים אשר זכאים לקבלת גמלה מהביטוח הלאומי. בין השאר ניתן למנות במסגרת החוק עובדים שכירים אשר מעסיקם פשט את הרגל או עובדים אשר הועסקו בחברה שניתן לה צו פירוק...

פשיטות רגל | יעוץ משפטי
מידע משפטי אודות פשיטות רגל ...

פקודת פשיטת הרגל
פקודת פשיטת רגל קובעת את ההליכים לבקשת פשיטת רגל, של החייב ושל הנושים.

התיישנות בפשיטת רגל

כונס נכסים- מהם תפקידי הכונס בפשיטת רגל?
הכונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח. כיצד מבצע הכונס את תפקידו ? ...

מיהו חייב ?
מיהו חייב בהליכי פשיטת רגל? מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל? כיצד עושים זאת נכון?

נכסי פושט הרגל

אלו הגבלות מוטלות על פושט רגל?

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?
מהם התנאים לבקשה לפשיטת רגל באם הנך החייב או הנושה?

האם תשלום הלנת שכר במהלך פשיטת רגל?
השכר היה אמור להיות משולם בתוך 30 ימים ממתן פסק הדין. עם זאת, המעסיק, אשר פשט את הרגל, לא עמד בחובתו. התובעת ביקשה להפעיל את סנקציית הלנת השכר...

בית המשפט הורה על השבת נכסים שהועברו לאחר מתן צו כינוס
האם בית המשפט יורה על השבת נכסים אשר נלקחו ממחסן חברה לאחר מתן צו כינוס נכסים? האם מדובר בעסקאות שבוצעו בתום לב?

עיקול מקרקעין עם הערת אזהרה - האם נושה מובטח?
הערת אזהרה בטאבו, אשר נרשמה לטובתו של אדם או גורם, איננה מקנה לאחרון עדיפות בהכרח בעת קבלת הכספים שיתקבלו עם מכירת הנכס...

מימוש דירה מכוח הערת אזהרה למרות כינוס נכסים והליכי פשיטת רגל, האמנם?
האם אדם אשר נרשמה לטובתו הערת אזהרה על נכס הרובצת עליו משכנתא, רשאי לפעול בהוצאה לפועל למימוש הדירה חרף צו כינוס נכסים שניתן לנכסיו של החייב?

המחוזי: אלי רייפמן פושט רגל
בית המשפט המחוזי קבע כי איש העסקים הישראלי ומייסד "אבמלייז", אלי רייפמן, יוכרז כפושט רגל...

הנושה שהגיש בקשת פשיטת רגל איחר בהגשת תביעת חוב, האם תתקבל?
נושה אשר הגיש את בקשת פשיטת הרגל איחר בהגשת תביעת החוב. האם יש לנהוג בדין אחר עם נושה זה? האם תביעת החוב תתקבל?

טענת הפטר אשר הועלתה בשלב הסיכומים בעל פה
האם חייב יזכה להפטר מחובו בתביעה אזרחית, כאשר דבר פשיטת הרגל וההפטר עלה רק בסיכומים בעל פה?