www.what2do.co.il

תוך כמה זמן מקבלים צו כינוס?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תוך כמה זמן מקבלים צו כינוס?

בית המשפט המחוזי מוציא צו כינוס נכסים לנכסי החייב בסמוך להגשת בקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי החייב או על ידי הנושים, בתוך חודש עד ששה חודשים מיום שהוגשה הבקשה.

 

עם מתן צו לכינוס נכסי החייב ממנה בית המשפט מנהל מיוחד לטיפול בהליך פשיטת הרגל ומטיל חובות ומגבלות על החייב ואף מעניק לחייב הגנה מסוימת מפני נקיטת הליכים משפטיים בידי הנושים ומאפשר לו הקלות שונות. לאחר עיון בבקשה ומתן צו כינוס, קובע בית המשפט דיון בבקשה לפשיטת רגל, אשר מתקיים בחלוף 18 חודשים מיום מתן צו כינוס.

 

מטרת צו כינוס היא להגן על נכסי החייב ולהעביר אותם לפיקוחו של הכונס הרשמי, עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר עם הנושים אחרי צו כינוס נכסים או אם תוכרז הכרזת פשיטת רגל. צו כינוס כולל הוראות שונות הנוגעות להליך פשיטת רגל ולהסדרת העניינים הרלוונטיים להליך, כולל קביעת צו תשלומים חודשי שעל החייב לשלם לקופת הכינוס במהלך היותו בהליך פשיטת הרגל.

 

אישור מקדים של הכונס הרשמי

 

צו כינוס ניתן בשלב מוקדם בהליך פשיטת הרגל ובית המשפט המחוזי מוסמך להוציא אותו לאחר עיון בבקשה לפשיטת רגל שהוגשה על ידי החייב או הנושים. ברוב המקרים ייתן בית המשפט את החלטתו לגבי צו כינוס בתוך פרק זמן קצר לאחר הגשת הבקשה. סעיף 18 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי לתת צו כינוס לנכסי החייב בבקשת פשיטת רגל שהגיש חייב, אם צורף לה אישור מאת הכונס הרשמי כי מולאו התנאים הקבועים בחוק.

 

במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו, רשאי בית המשפט, לאחר שמיעת עמדת הכונס הרשמי, לתת צו כינוס לבקשת חייב גם ללא אישור הכונס הרשמי, בתנאי ששוכנע כי החייב פנה קודם לכונס. אם הכונס לא אישר את בקשת החייב לפשיטת רגל, רשאי בית המשפט לתת צו כינוס רק לאחר ששמע את עמדת הכונס. במצב זה, ימנה בית המשפט מנהל מיוחד אשר יטפל בהליך פשיטת הרגל, יחקור את החייב ויציע תכנית לפירעון חובותיו.

 

מועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל

 

לאחר שניתן צו כינוס ומונה מנהל מיוחד, קובע בית המשפט מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל שהגיש החייב. מועד הדיון נקבע לשנה וחצי לאחר מתן צו הכינוס, כדי לאפשר למנהל המיוחד לחקור את החייב ולגבש תכנית פירעון. סעיף 18א לפקודת פשיטת הרגל קובע כי כאשר החליט בית המשפט לתת צו כינוס, הוא יקבע בהחלטתו מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל, שיתקיים לאחר תום לפחות ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס.

 

ואולם, אם בית המשפט שוכנע, לאחר שמיעת עמדת הכונס הרשמי, כי יש ביכולתו להגיש את חוות דעתו, במועד מוקדם יותר, הדיון יוקדם בהתאם למועד זה. לדיון בבקשת פשיטת הרגל יזומנו החייב, הנושים והכונס הרשמי, כאשר בית המשפט רשאי להורות על אופן הזמנתם של הנושים.

 

הדיון בבקשת פשיטת הרגל הוא הדיון היחיד המתקיים במסגרת הליך שנפתח ביוזמת חייב. במסגרת דיון זה יחליט בית המשפט האם לתת צו פשיטת רגל, לאשר את תכנית הפירעון שהגיש המנהל המיוחד ולתת הפטר מותנה. או לדחות את הבקשה ולבטל את הליך, או להוציא צו הפטר לאלתר, או לדחות את המועד למתן החלטתו.

 

חובות והגבלות לאחר מתן צו כינוס

 

מרגע שניתן צו הכינוס, כל ההליכים המשפטיים והליכי הוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב מעוכבים, כך שהנושים אינם רשאים לגבות את חובם בעצמם, או לפתוח בהליכים משפטיים או הליכי הוצאה לפועל נגד החייב ללא מתן אישור מבית המשפט אשר דן בהליך פשיטת רגל.

 

נושה מובטח יכול לפעול למימוש הערובה לצורך גביית החוב גם לאחר מתן צו כינוס, אולם עליו לקבל רשות מאת בית המשפט כדי שיוכל להמשיך לפעול נגד החייב. הודעה על מתן צו כינוס מפורסמת ברשומות ובעיתונות.

 

עם מתן צו כינוס רשאי בית המשפט להטיל על החייב חובות ומגבלות שונות. כך לדוגמה, חייב אשר בבעלותו נכס מקרקעין שיש לגביו רישום, הערה על מתן צו הכינוס תירשם בפנקס. בית המשפט קובע צו תשלומים חודשיים שעל החייב להעביר לטובת פירעון חובותיו לנושים.

 

החייב נדרש להגיש דו"חות למנהל המיוחד על מצבו הכלכלי. בית המשפט רשאי להורות על עיכוב יציאה של החייב מהארץ ולהסיר הגבלות שונות שהוטלו על החייב לרבות עיקולים על חשבון הבנק של החייב ועל משכורת או קצבה המשמשת למחייתו. נוסף על כך, רשאי בית המשפט בהתאם לבקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, להורות שכל דבר דואר הממוען אל החייב יופנה או יימסר למנהל המיוחד. ואף לאחר שניתנה לחייב הזדמנות לטעון טענותיו, יחולו עליו כל או חלק מההגבלות המוטלות עם הכרזת פשיטת רגל.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.