www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הפטר

הפטר אחרי 15 שנה, האם בית המשפט יתחשב בחייב?

במצב שבו מתנהל הליך פשיטת רגל כבר 15 שנים ללא כל תועלת לנושים, אשר שנים רבות אינם נוטלים בו חלק ואינם מביעים בו עניין, ולחייב אין כל אפשרות להציע הצעה כספית כלשהי. נעתר בית המשפט לבקשת החייב והורה על מתן הפטר. 


חייבת המצויה בהליך פשיטת רגל קרוב לשש שנים הגישה בקשה למתן הפטר

בן זוגה לשעבר של החייבת, שהיה מצוי גם הוא בהליך פשיטת רגל, אך בוטל, התנגד למתן הפטר, בטענה כי אם התביעה שהוגשה על ידי בני משפחתה של החייבת נגדו תתקבל, תביעת חובו תגדל.  


חייב שהסתיר מנושיו את זכייתו בפיס הגיש בקשה למתן הפטר

חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל עקב חובות לנושים בסך של 630,000 שקלים, הגיש בקשה למתן הפטר. אולם הנאמן טען כי החייב זכה בפיס במהלך היותו תחת צו כינוס והסתיר את הזכייה מנושיו.  


האם חייב שוויתר על כספי הפנסיה זכאי להפטר מחובו בגין אי תשלום מזונות?

חייב בשנות השישים לחייו, המתפרנס כמאבטח, קיבל הפטר חלוט מחובותיו וביקש שההפטר יכלול גם הפטר מחובו לביטוח לאומי בגין אי תשלום מזונות לבנו שכיום בן 26.  


האם החייב יקבל הפטר למרות התנגדות הנושים?

חייב כבן 64 צבר במשך שלושה עשורים חובות בסך של עשרות מיליוני שקלים. לאחר שעמד בצו התשלומים והגיש דוחות כנדרש, טען כי עקב מצבו הכלכלי הקשה לא יוכל לתרום יותר לקופת הכינוס וביקש הפטר.  


האם מתן הפטר יחול גם על חוב מזונות למוסד לביטוח לאומי?

במסגרת הליך פשיטת רגל, קיבל החייב הפטר מכל חובותיו בסך של מיליוני שקלים. החייב ביקש להחיל את הפטר גם על חוב מזונות ישן לביטוח לאומי, בטענה כי גילו המבוגר ומצבו הרפואי, אינם מאפשרים לו לפרוע את החוב. 


האם החייב בפשיטת רגל זכאי למתן הפטר למרות שלא מכר את דירתו?

חייב בפשיטת רגל הגיש בקשה למתן צו הפטר, לאחר 10 שנים בהן הוא היה מצוי תחת צו כינוס. מנגד התנגד אחד הנושים לבקשה, בטענה כי החייב לא מכר את דירת המגורים שבבעלותו.  


פושט רגל ביקש לקבל הפטר מחוב המזונות בשל גילו המבוגר

פושט רגל בן 76, צבר חובות כבדים בגין אי תשלום דמי המזונות לבתו. החייב חי בעוני ומקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי. וביקש לפטור אותו מחוב המזונות ולאפשר לו לפתוח דף חדש בשנותיו האחרונות. 


פושט רגל שבקשתו למתן הפטר נדחתה הגיש ערעור

בשנות השלושים לחייו הוכרז המבקש כפושט רגל, לאחר שסגר שתי חברות הובלה. כעבור שנה הוא הגיש בקשה למתן הפטר, וטען כי אין ברשותו רכוש נוסף והוא אינו יכול לתרום לקופת הנושים.  


בקשה למתן צו הפטר בשל חוסר יכולת כלכלית לעמוד בתשלומים החודשיים

חייב המצוי בהליך פשיטת רגל מזה שש שנים, הגיש בקשה למתן צו הפטר מחובותיו, בטענה כי אין ביכולתו לעמוד בתשלומים החודשיים, בעקבות מצוקה כלכלית שלו ושל אימו וביקש הזדמנות לפתוח דף חדש. 


האם החייב יקבל צו הפטר לאחר שש שנות הליך של פשיטת רגל?

החייב הגיש בקשה למתן צו הפטר, והציע להפקיד בקופת פשיטת הרגל כספים בשיעור 20% מסך כל החוב לנושים, על מנת לסיים את הליך פשיטת הרגל ולפתוח דף חדש בחייו. 


טענת הפטר אשר הועלתה בשלב הסיכומים בעל פה

האם חייב יזכה להפטר מחובו בתביעה אזרחית, כאשר דבר פשיטת הרגל וההפטר עלה רק בסיכומים בעל פה?


הסתלקות מעיזבון לפני מתן צו כינוס לא תימנע הפטר חייב בפשיטת רגל

האם חייב לא יקבל צו הפטר משום ששמונה שנים לפני מתן צו הכינוס, בעת שהתחילו חובותיו להצטבר, הסתלק הוא מעיזבון אביו?


חוב לביטוח לאומי שנוצר לפני צו כינוס ונתבע אחריו - האם חוב בר תביעה?

בגין טעות של הביטוח הלאומי, נוצר חוב כנגד התובעת. החוב נולד לפני מתן צו הכינוס, אך הביטוח הלאומי תבע אותו לאחר מתן צו הפטר...


צו הפטר לאישה לאחר מות בעלה החייב

בית המשפט נדרש לבחון סוגיה שעניינה חובות אשר עברו בירושה מחייב לאשתו לאחר פטירתו של האחרון...


הפטר בפשיטת רגל - שיקולי צדק

מהו מקומם של שיקולי צדק בעת בקשה למתן צו הפטר בהליכי פשיטת רגל?


הפטר בהליך פשיטת רגל תוך שמירה על כבוד האדם

החייב טען בבקשתו להפטר כי הוא בן 64, גרוש ואב לארבעה ילדים אשר ניתקו את הקשר עמו. הוא הוכר כבעל נכות בשיעור של 75% בעבר, סבל מבעיות לחץ דם, הפרעות בקצב הלב, בעיות נפשיות, אורטופדיות ונוירולוגיות ברגלו. בשל מצב זה, החייב טען כי הוא לא היה מסוגל לעבוד במהלך ארבע השנים האחרונות והתקיים מקצבת נכות...


1