www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הפטר

זכויות לאחר קבלת הפטר חלוט
צו הפטר חלוט מבטל ומסיים את כל הליכי פשיטת רגל, לרבות צו כינוס נכסים, צו פשיטת רגל והגבלות שהוטלו על החייב, וכן משמש להגנת החייב מפני תביעות שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני שנכנס להליך.

צו הפטר על חוב מזונות, באילו מקרים?
צו הפטר אינו חל על חוב מזונות, אולם עניין זה כפוף לשיקול דעתו של בית המשפט, אשר במקרים חריגים בלבד רשאי לקבוע כי צו ההפטר יחול גם על חוב זה.

חובות ארנונה בפשיטת רגל, האם ניתן לקבל הפטר?
בפסק דין תקדימי נקבע כי העירייה רשאית לתבוע חייב שהגיע להסדר נושים במסגרת הליכי פשיטת רגל, לגבי חוב שנוצר לפני שניתן נגדו צו כינוס גם אם לא הוגשה נגדו תביעת חוב.

חוב מזונות לאחר קבלת הפטר
חוב מזונות הוא חוב שצו ההפטר אינו חל עליו, לכן עם סיום הליך פשיטת הרגל, רשאי הנושה אשר זכאי לתשלום מזונות להמשיך לגבות את החוב.

הפטר על פי בקשת הכונס הרשמי, באילו מקרים?
כאשר החייב מיצה את יכולתו לשלם לנושים והליכי פשיטת הרגל הופכים למעמסה על הכונס הרשמי מבלי שתצמח עוד תועלת, הוא יכול לבקש מבית המשפט לתת הפטר לחייב.

התנגדות נושה למתן הפטר בפשיטת רגל, מה ההשלכות?
הליך פשיטת רגל יכול להסתיים במתן צו הפטר לחייב, הפוטר אותו מרוב חובותיו. נושה המתנגד למתן הפטר, יכול להגיש התנגדות מנומקת לבית המשפט בתוך שלושה ימים לפני היום שנקבע לבירור הבקשה.

האם ניתן לקבל הלוואה לאחר הפטר?
לאחר קבלת הפטר, נותר במאגר בי.די.אי מידע שלילי למשך שבע שנים. מוסדות בנקאיים רבים נמנעים מלתת הלוואות לבעלי בי די איי שלילי, אולם ניתן לבקש הלוואה מחברות חוץ בנקאיות.

בקשה לשינוי צו הפטר - באילו מקרים?
חייב שקיבל צו הפטר מותנה ואינו יכול לעמוד בתנאים שקבע בית המשפט לקבלת הפטר חלוט, רשאי להגיש בקשה לשינוי התנאים, רק לאחר שנתיים ממועד קבלת הצו המותנה.

מהו הפטר מותנה בפשיטת רגל?
צו הפטר מותנה הוא מצב ביניים, שבו בית המשפט מתנה את קבלת ההפטר החלוט עד לאחר שיתקיים תהליך אחר, כמו סיום תשלום כלל החובות. כל עוד לא התקיימו התנאים שבהפטר מותנה, החייב עדיין נחשב כמי שמצוי בהליך פשיטת הרגל וכל ההגבלות חלות עליו.

הפטר לאלתר בפשיטת רגל
הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם.

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?
צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות.

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?
צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.

1