www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הליכי פשיטת רגל

עיקול משכורת בפשיטת רגל, כיצד ניתן לבטל עיקול?
כאשר הוטל עיקול על המשכורת של חייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל, עקב חוב שנוצר לפני מועד צו כינוס נכסים, ניתן להגיש לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל בקשה לביטול העיקול.

בקשה חוזרת לפשיטת רגל, מהם התנאים?
חייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל ובקשתו נדחתה על ידי הכונס הרשמי או על ידי בית המשפט רשאי להגיש בקשה חוזרת בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל.

פשיטת רגל בהליך החדש, מה זה אומר?
פשיטת רגל בהליך החדש מתייחס למתכונת עבודה חדשה לניהול תיקים בהליכי פשיטת רגל אשר נועדה להשיג יעדים שונים בפרק זמן קצר יותר.

בקשה לפי סעיף 19 א' בפשיטת רגל, מהי המשמעות?
חייב שצבר חובות בסך של מעל 34,614 שקלים, רשאי להגיש בקשה לבית המשפט לאישור הצעת פשרה, גם אם לא הוגשה בקשת פשיטת רגל וכל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס.

פשיטת רגל כמה זה עולה?
עלות פיקדון עבור פתיחת תיק פשיטת רגל אצל הכונס הרשמי, ביוזמת החייב או הנושה, היא 1600 שקלים, ובנוסף יש לשלם שכר טרחה עבור עורך דין אשר יסייע לאורך כל ההליך עד קבלת הפטר.

פשיטת רגל של אדם פרטי, כיצד מתחילים?
הליך פשיטת רגל מתאים לאדם פרטי שצבר חובות בסך של 17,500 שקלים ומעלה, ואינו יכול לשלם את חובותיו בפרק זמן סביר.

גילוי מידע בפשיטת רגל, לכונס הרשמי, לבית המשפט, לחייב ולנושים
הכונס הרשמי, אשר חוקר את החייב במסגרת הליך פשיטת רגל, רשאי לפנות אל בית המשפט ולקבל צו לקבלת מסמכים או מידע על החייב מרשות המס ומהבנקים.

מהן זכויות נושה בפשיטת רגל?
הליך פשיטת הרגל מאפשר לנושה לגבות את החובות המגיעים לו מהחייב, או לפחות חלק יחסי מהם, באמצעות מימוש נכסי החייב ותשלומים חודשיים קבועים.

חקירת תוקף החוב בפשיטת רגל, באילו מקרים?
כאשר בית המשפט דן בבקשת הנושה לפתיחת הליכי פשיטת רגל נגד החייב, הוא רשאי לברר מה הייתה התמורה שנתן הנושה בעד החוב הפסוק, ואם הייתה לפניו ראיה למרמה, לקנוניה או לעיוות דין.

מהם אמצעי הפיקוח על חייב בפשיטת רגל?
לאורך כל הליך פשיטת רגל נדרש החייב לשתף פעולה עם בעלי התפקידים ומוטלת עליו החובה למסור מידע מלא על נכסיו, הוצאותיו והכנסותיו. לשם כך ניתן להטיל צווים שונים ואף להורות על גופים אחרים למסור מידע רלוונטי.

העברת הליכים לבית משפט השלום בהליך פשיטת רגל, באילו מקרים?
בית המשפט המוסמך לדון ולהכריע בענייני פשיטת רגל הוא בית המשפט המחוזי, עם זאת, שר המשפטים רשאי להעניק לבית משפט השלום, סמכות לדון בענייני פשיטת רגל ואף רשאי להגביל בצו את סמכותו.

צו הבאה בפשיטת רגל, באילו מקרים?
לאחר שניתן צו כינוס רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס הרשמי או הנאמן, לתת צו המורה לחייב אשר לא הופיע לחקירה כנדרש, להתייצב בפני הכונס הרשמי או בפני בית המשפט.

ריבית על חובות בפשיטת רגל, מה מגיע לנושים?
הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו, לקבוע כי על החובות שנתבעו במסגרת פשיטת רגל יתווספו החל מיום צו הכינוס ועד לתשלום בפועל ריבית או הפרשי הצמדה.

צו זמני לבקשת חייב בפשיטת רגל, מה המשמעות?
בית המשפט רשאי להוציא לחייב שהגיש בקשת פשיטת רגל ולא עמד בכל התנאים המנויים בפקודה, צו למינוי כונס נכסים זמני, או צו לעיכוב הליכים לפני צו כינוס, לפי התנאים שיקבע ולתקופה של עד 45 ימים.

זכות הצבעה של נושים בפשיטת רגל
זכות הצבעה באסיפת נושים נתונה רק לנושים שהגישו תביעת חוב, ונושה שלא הגיש תביעת חוב במועד ובתנאים הקבועים בחוק, אינו רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע.

ביטול העדפות בפשיטת רגל, מה המשמעות?
העדפה אסורה בין נושים היא אפליה בין נושים הנמצאים באותו סדר העדיפויות. במקרים שבהם קיימת העדפה פסולה, רשאי הנאמן לפנות אל בית המשפט הדן בהליך ולבקש הוראות בעניין זה, כולל ביטול ההעדפה.

מהי סמכות בית המשפט לבטל הכרזה על פשיטת רגל?
בית המשפט מוסמך לבטל הכרזת פשיטת רגל, אם נודע לו כי החייב ניצל את ההליך לרעה, או אם ראה שלא היה צריך להכריז על החייב כפושט רגל, או אם החייב הוכיח כי חובותיו נפרעו במלואם.

מהו מעמדו של נושה בדין קדימה?
נושה בדין קדימה הוא נושה שהחוב שלו נמצא בעדיפות שנייה בהליך פשיטת רגל לאחר נושה מובטח הנמצא בדרגה הראשונה, ומלוא החוב שלו ייפרע לפני שניתן יהיה לפרוע את החובות של הנושים הרגילים.

צו ניהול עזבון בפשיטת רגל, איך מתנהל ההליך?
עזבונו של חייב שנפטר יכול להיות מוסדר באמצעות מתן צו לניהול עזבון במסגרת הליכי פשיטת רגל באופן הדומה להסדרת חובותיו של חייב שמצוי בחיים.

עיכוב הליכים מחמת הכחשת חוב, באילו מקרים?
כאשר החייב מתייצב בדיון ומתכחש לעובדה שהוא חב חוב בכל סכום שהוא לנושה, רשאי בית המשפט להורות על עיכוב הליכי פשיטת רגל עד לבירור קיומו של החוב.

1  2  3  4  לעמוד הבא   >>