www.what2do.co.il

האם אי המצאת מסמכים לגבי חובות שנוצרו לפני שנים הינה העדר תום לב?

דרגו את המאמר

האם אי המצאת מסמכים לגבי חובות שנוצרו לפני שנים הינה העדר תום לב?

פשיטת רגל – אי המצאת מסמכים בנוגע לחובות שנוצרו לפני שנים

 

האם יש ניתן להקל על חייב המנסה להוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב בעניין המצאת המסמכים הרלבנטיים? כיצד יש להתייחס לכך שמדובר בחובות, אשר לטענת החייב נוצרו לפני כ-20 שנה? האם יש לכך משמעות או שמא מדובר במסמכים שניתן היה להציג ועל כן החייב לא עמד בנטל להוכיח את תום ליבו? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית המשפט במסגרת בקשת חייב להכריז עליו כפושט רגל.


באפריל 2009 הגיש החייב בקשה לפשיטת רגל וניתן צו לכינוס נכסיו. חובותיו המוצהרים של החייב עמדו על כמיליון וחצי שקלים ל-27 נושים שונים. על החייב הושת תשלום חודשי בסך 500 שקלים בחודש החל מיוני 2009. כמו כן, מונה לנכסי החייב מנהל מיוחד. חודש לאחר מכן זומן החייב לחקירת יכולת במשרדו של המנהל המיוחד.


החייב טען כי חובותיו נוצרו כתוצאה מחוב על סך 200,000 שקלים של חברה כלפיו בגין עבודות גינון שביצע עבורה. לדבריו, בעקבות החוב, משכה החברה שיקים עבורו שחוללו ולא נפרעו. לטענתו של החייב, ניסה הוא לפרוע את חובו בעזרת משרד עורך דין, אך החברה נכנסה לפירוק ובעקבות כך קרס עסק לשירותי גננות שהפעיל.

 

המנהל המיוחד והנאמן מתנגדים


המנהל המיוחד טען כי דרש מהחייב להשלים מספר עובדות ונתונים ועקב כך המציא החייב תצהיר משלים באוגוסט 2009. לטענת המנהל המיוחד, החייב לא הציג מסמכים ואסמכתאות רלבנטיים אשר היה בהם כדי ליצוק תוכן בטענותיו. כמו כן, החייב ניתק בשלב מסוים כל קשר עם משרד עורכי הדין אשר טיפל בגביית חוב החברה עבורו, וזאת ללא סיבה והצדקה עניינית.

 

אי לכך, המנהל המיוחד סבר כי החייב לא הרים את הנטל להוכיח שמדובר בחובות שנוצרו בתום לב. כמו כן, המנהל המיוחד טען כי החייב איננו משלם את התשלומים החודשיים כסדרם ואף מצוי בפיגור של ארבעה תשלומים.

 

      קראו עוד:


כונס הנכסים הרשמי הצטרף לעמדתו של המנהל המיוחד והתנגד להכרזת החייב כפושט רגל. הכונ"ר טען כי החייב אכן לא הציג מסמכים המוכיחים את טענותיו בדבר הסתבכותו הכלכלית, חרף מספר הזדמנויות שניתנו לו לשם כך. יתרה מזאת, על פי שומות מס הכנסה, עסקו של החייב היה רווחי, דבר אשר לא זכה להסבר בטענותיו של החייב.


בתגובתו המשלימה טען החייב כי מדובר בחובות אשר נוצרו במהלך שנות ה-90 ולנוכח חלוף הזמן, אף אם אין בידיו להמציא את התיעוד הדרוש, אין עסקינן בהעדר תום לב.


בית המשפט קבע – לאחר עיון, בחינה ואיזון – כי דין בקשתו של החייב להידחות. נקבע כי החייב לא הוכיח שהסתבכותו הכלכלית הייתה בתום לב וכן נמתחה ביקורת על התנהלותו של החייב מול הגורמים הרלבנטיים.

 

המסגרת הנורמטיבית


סעיף 18ה לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 מסמיך את בית המשפט להכריז על החייב פושט רגל או לדחות את בקשתו על פי מבחן תום הלב. במידה ובית המשפט שוכנע שהוגשה בקשה שלא בתום לב, ובמטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל (או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו), ידחה בית המשפט את הבקשה.

 

התשובה לשאלה האם מדובר בחייב תם לב, בוחנת שתי תקופות שונות - תקופת יצירת החובות והתקופה לאחר הגשת בקשת פשיטת הרגל.


משמעות העובדה שמדובר בחובות משנות ה-90


הלכה פסוקה היא כי חלוף זמן עשוי בנסיבות מסוימות לעמוד לזכותו של החייב. ידוע כי ישנו קושי לדרוש מחייב להציג מסמכים רלבנטיים אותנטיים בנוגע ליצירת חובות אשר נוצרו לפני שנים רבות. עם זאת, כנגד חלוף הזמן יש להביא בחשבון את כלל נסיבות העניין.

 

במקרה דנן נקבע כי החייב הצליח לאתר בסופו של היום מסמכים שונים אותם נדרש להציג בקשר לחובותיו. אי לכך, לא ניתן היה להעניק לחייב "הנחה" בדבר אי המצאת המסמכים, כל אימת שלאחר ניסיון והשקעה עלה בידו למצוא אסמכתאות שונות. השופט הוסיף כי המסמכים במקרה הספציפי הזה לא היו מסמכים אשר היה בלתי אפשרי להציגם.

 

 

כמו כן, לא ברור מדוע החייב לא צירף את השיקים שחוללו, או מסמכים שונים המעידים על ניסיונות גבייה מהחברה. זאת ועוד, לא הובהר על ידי החייב מדוע לא ניתן היה לקבל אינפורמציה בנדון ממשרד עורכי הדין שטיפל בתביעת החייב נגד החברה (אם וככל שהחייב פעל על מנת לקבל מידע כאמור).

 

לסיכום, משלא עשה החייב די בהמצאת המסמכים המוכיחים את טענותיו בקשר ליצירת חובותיו, נותר צל כבד אשר המעיב על טענתו בדבר אופן יצירת החובות, ודי היה בכך כדי להצדיק את דחיית הבקשה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.