www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תום לב

מחיקת בקשת פשיטת רגל עקב מחדלי החייב
כדי לזכות את החייב בפתיחת הליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום לבו וכדי לסיים את ההליך, ולקבל צו הפטר מהחובות שנותרו, עליו להוכיח כי מילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו.

חתימה על כתב ויתור על סודיות בפשיטת רגל
על פי סעיף 17(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל, החייב נדרש לצרף לבקשת פשיטת רגל כתב ויתור על סודיות, שבו הוא מסכים למסור מידע ומסמכים על הכנסות, חבויות, הוצאות ונכסים המצויים בידיו ובידי גורם שלישי, לכונס הרשמי או למי שהוסמך לכך.

חוסר שיתוף פעולה של פושט רגל, מהן ההשלכות?
התנהלות בחוסר תום לב ואי שיתוף פעולה מצד החייב עלולים להוביל לביטול הליך פשיטת רגל שנפתח על פי בקשת החייב, ואף עלולים להוות עבירה פלילית.

תצהיר לבקשת פשיטת רגל של חייב, מה כולל התצהיר?
מטרת תצהיר בפשיטת רגל היא לתאר את דרך הסתבכותו ואופן הסתבכותו של החייב בחובות וכן לדווח על שיעור החובות וזהותם של הנושים.

עבירת פשיטת רגל של אי ניהול פנקסי חשבון כנדרש, מה ההשלכות?
בגין עבירה של אי ניהול פנקסי חשבון כיאות, ניתן להעמיד את החייב לדין עוד לפני ההכרזה על פשיטת רגל כשנתיים טרם הוגשה הבקשה.

בריחה עם נכסים בהליכי פשיטת רגל, מה קובע החוק?
חייב שהוכרז כפושט רגל או שניתן צו כינוס לנכסיו, ואחרי שהוגשה בקשת פשיטת רגל, או כחצי שנה לפני כן עזב את הארץ ולקח או תכנן לקחת עמו חלק מנכסיו שהיו צריכים להתחלק בין הנושים, צפוי לשלוש שנות מאסר.

הימורים והשקעות מסוכנות בפשיטת רגל, מה קובע החוק?
הימורים או השקעות נמהרות ומסוכנות של חייב לאחר שניתן צו כינוס לנכסיו, נחשבים לעבירה פלילית בפשיטת רגל, שעלולה להביא לביטול ההליך ואף להטיל על החייב עונש מאסר.

מהם התנאים הנדרשים לחייב לפתוח בהליך פשיטת רגל?
חייב שנקלע לקשיים ואינו מסוגל להסדיר את חובותיו, יכול לפנות לכונס הרשמי ולהגיש בקשה להליך פשיטת רגל כדי להיפטר מחובותיו ולפתוח דף כלכלי חדש בחייו.

מהם מעשי מרמה ומחדלים בפשיטת רגל?
פקודת פשיטת רגל מונה שורה של מעשים ומחדלים המהווים עבירות פליליות בעת הליך פשיטת רגל, וחייב המבצע את העבירות צפוי לארבע שנות מאסר.

מהם שיקולי בית המשפט בבקשת פשיטת רגל?
בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה לפשיטת רגל אם סבר כי היא הוגשה על ידי החייב בחוסר תום לב. הוא רשאי לתת צו הפטר לאלתר או לדחות את המועד כדי לאפשר לחייב להגיע להסדר עם הנושים או פשרה לגבי פירעון החובות.

כתב התחייבות בפשיטת רגל, מה המשמעות?
לאחר מתן צו כינוס, החייב נדרש לחתום על כתב התחייבות, שבו הוא מתחייב להימנע מיצירת חובות חדשים, ולהימנע מחתימה על ערבויות חדשות, מבלי להודיע לנותן האשראי שהוא מצוי בהליכי פשיטת רגל.

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?
בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו.

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב
בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס
הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל
חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.

1