www.what2do.co.il

הפטר

דרגו את המאמר
  התקבלו 10 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הפטר

פושט רגל רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט הפטר. בית המשפט יקבע יום לדיון בבקשה, והודעה על כך תישלח, ארבעה עשר ימים לפחות לפני היום שנקבע, לכל מי שהגיש תביעת חוב או שצויין כנושה בדו"ח החייב על מצב עסקיו.

אנשים רבים בישראל נאלצים להתמודד עם קשיים כלכליים ולא אחת הם מתדרדרים עמוק יותר ויותר בתהום החובות. הליכי פשיטת הרגל נועדו לסייע לחייבים, אשר חובותיהם נצברו בתום לב, לזכות בהפטר מחובותיהם ולפתוח "דף חדש". הפטר איננו מיועד לכל אדם אשר נקלע לחובות כספיים. מטרתם העיקרית והיסודית של הליכי פשיטת הרגל הינה לסייע לחייבים אשר מצבם התדרדר חרף תום ליבם. כמו כן, הפטר איננו מעניק פטור מכל החובות.

לאחר שאדם הוכרז פושט רגל, פתוחה בפניו בכל עת הדרך להגיש בקשה לקבלת הפטר. לאחר הגשת הבקשה, ייקבע בית המשפט מועד לדיון בה. כל אדם אשר הגיש תביעת חוב כנגד החייב, או שבדו"ח החובות של החייב הנוגע לעסקיו צוין שמו של הנושה, יקבל הודעה בדבר הדיון 14 ימים לכל הפחות לפני. כמו כן, במידה ואחד הנושים מעוניין להתנגד לבקשת ההפטר, עליו להגישה לבית המשפט. דיון בבקשה למתן הפטר נערך בדלתיים פתוחות.

מהו צו הפטר?

צו הפטר מהווה למעשה את סיומם של הליכי פשיטת הרגל והוא משאת נפשם של החייבים. צו זה ניתן לפושט רגל כאשר הוכח בפני בית המשפט שהוא שילם לנושיו כל שביכולתו ואין עוד טעם לנהל כנגדו הליכי פשיטת רגל. למעשה, ההפטר קובע כי חובותיו של החייב נמחקים ועימם ההגבלות שהוטלו על החייב בגינם. בעבר, צו הפטר היה ניתן רק לחייבים אשר שילמו 33% מחובם. כיום, חייבים יכולים לזכות בהפטר גם אם טרם נפרע שליש מהחוב. תיקון זה לחוק, אשר נכנס לתוקפו בשנת 1996, קיצר את הליכי פשיטת הרגל וקבלת ההפטר באופן משמעותי.

כיצד מתקבלת ההחלטה?

בית המשפט, בבואו לדון בבקשת הפטר, מביא בחשבון שורה של שיקולים ומתייחס לתסקיר כונס הנכסים הרשמי בנוגע לנכסיו של החייב, עסקיו והתנהגותו החל מצבירת החובות ובמסגרת הליכי פשיטת הרגל. לדוגמא, במידה וחובותיו של החייב נוצרו בשל מעשים פליליים, או כאשר הוכח שהחייב נטל סיכונים בלתי סבירים ופזיזים ותרם לפשיטת הרגל, ייתכן ובית המשפט ידחה הבקשה. בית המשפט רשאי לאשר את חקירתו של החייב על ידי הנושים ולחקור אנשים נוספים אשר מסרו תצהירים המתייחסים לבקשתו של החייב.

בית המשפט רשאי, בסופו של הדיון, להורות על מתן צו הפטר, לדחות את הבקשה, או להתנות את צו ההפטר בתקופה כלשהי לפי שיקול דעתו. כונס הנכסים הרשמי רשאי אף הוא להגיש בקשה להפטר החייב וזאת כאשר הוא סבור שלא תצמח כל תועלת לנושים מהמשך היות החייב פושט רגל.

סוגים של הפטר

במסגרת הליכי פשיטת הרגל ומתן הפטר, קיימים לצו ההפטר שלושה סוגים. הצו הנכסף ביותר עבור חייבים הינו צו הפטר חלוט. מדובר בצו אשר במסגרתו בית המשפט פוטר את החייב מכל חובותיו והאחרון יכול לשוב לחייו ולפתוח "דף חדש". במצב פחות אידיאלי, בית המשפט יקבע כי החייב יקבל צו הפטר מותנה. במקרה זה, החייב יזכה לקבל הפטר חלוט רק כאשר יסתיים תהליך מסוים.
 
לדוגמא, בית המשפט יכול לקבוע כי החייב יקבל הפטר רק לאחר עמידה בתשלום חובותיו, כולם או מקצתם. לעיתים, חלק מחובותיו של החייב נצברו בתום לב, והחייב זכאי לקבל הפטר לגביהם, ואילו חובות אחרים אינם "תמי לב". במקרה זה, בית המשפט רשאי להעניק לחייב צו הפטר חלקי ביחס לחלק מן החובות בלבד.

חובות מהם ההפטר איננו פוטר
 
כפי שצוין לעיל, ישנם חובות אשר צו ההפטר איננו פוטר מהם. לדוגמא, חובות אשר נצברו בשל הימנעות החייב מביצוע עבירה, חובות אשר נגרמו בגין מרמה לה היה שותף פושט הרגל, חובות אשר עליהם קיבל החייב ויתור בגין אותה מרמה, חובות בגין קנסות המגיעים למדינה, חובות בעניין מזונות אישה וילדים, חוב אשר אינו חוב בר תביעה בהליכי פשיטת רגל (לדוגמא, חוק בלתי קצוב בתביעת נזיקין) ועוד. חייבים אשר יוכח כי פעלו בחוסר תום לב ביצירת חובותיהם, למשל – ניסיון הברחת נכסים, לא יזכו לקבל הפטר מחובות אלו.
 
לסיכום, העיקרון אשר גלום בצו הפטר הינו ההכרה באינטרס הלגיטימי של פושט רגל, אשר נקלע לחובות בתום לב והוא אינו מסוגל לעמוד בפרעונם, לעמוד על רגליו ולפתוח דף חדש בחייו. לא אחת קבעו בתי המשפט כי מדובר גם באינטרס לאומי וחברתי ממדרגה ראשונה. בע"א 4892/91 אשכנזי נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מח(1) 45, 55 (1993), נכתב כי "החברה המתוקנת רואה בהושטת קרש הצלה לחייבים, ובגאולתם מהשתעבדות מתמשכת לחובות אין קץ, ערך חשוב".
 
עם זאת, צו הפטר איננו עניין של מה בכך. מתן הפטר לחייב או סיום ההליכים, באופן אשר יכול לשחרר את האחרון מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל, מהווה פגיעה מסוימת בזכות הקניין של הנושים (אשר לא יקבלו את מלוא כספם). לפיכך, בית המשפט הדן בבקשת הפטר מחויב לערוך איזון בין מתן אפשרות לפושט הרגל לפתוח דף חדש בחייו לבין הפגיעה בזכות הקניין של הנושים.
 
בין השיקולים שישקול בית המשפט, ניתן למנות את התנהלות החייב עובר ובמהלך פשיטת הרגל; את האמור בתסקיר שהוגש על ידי הכנ"ר; את עמדת הנאמן והנושים וכן את התועלת הצפויה שתצמח לנושים מהימשכות ההליך.

  


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  

כיצד מתגבשת תכנית פירעון בפשיטת רגל?

לאחר מתן צו כינוס המנהל המיוחד מגבש תכנית פירעון לתשלום החובות, זאת בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב בתקופת הליך פשיטת רגל. 

מהו הפטר מותנה בפשיטת רגל?

צו הפטר מותנה הוא מצב ביניים, שבו בית המשפט מתנה את קבלת ההפטר החלוט עד לאחר שיתקיים תהליך אחר, כמו סיום תשלום כלל החובות. כל עוד לא התקיימו התנאים שבהפטר מותנה, החייב עדיין נחשב כמי שמצוי בהליך פשיטת הרגל וכל ההגבלות חלות עליו. 

מהו מעשה פשיטת רגל?

פקודת פשיטת רגל מפרטת שורה של מחדלים המהווים עילה להגשת פשיטת רגל נגד חייב, כמו: התחמקות מנושים, העברות נכסים במרמה או במתנה, וביצוע פעולות המעידות על אי יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו. 

שימוש בכרטיס אשראי בפשיטת רגל

חייב בהליך פשיטת רגל אינו רשאי לעשות שימוש בכרטיסי אשראי ללא אישור של בית המשפט או הנאמן. ההגבלה תוסר לאחר שניתן צו הפטר, או שאושרה הצעת פשרה בין החייב לנושים.  

בקשה לשינוי צו הפטר - באילו מקרים?

חייב שקיבל צו הפטר מותנה ואינו יכול לעמוד בתנאים שקבע בית המשפט לקבלת הפטר חלוט, רשאי להגיש בקשה לשינוי התנאים, רק לאחר שנתיים ממועד קבלת הצו המותנה.  

האם ניתן לקבל הלוואה לאחר הפטר?

לאחר קבלת הפטר, נותר במאגר בי.די.אי מידע שלילי למשך שבע שנים. מוסדות בנקאיים רבים נמנעים מלתת הלוואות לבעלי בי די איי שלילי, אולם ניתן לבקש הלוואה מחברות חוץ בנקאיות.  

הסדר נושים לאחר צו כינוס, מה התנאים?

לאחר שהחייב קיבל צו כינוס לנכסיו, הוא רשאי להגיש הצעת פשרה או הסדר עם הנושים, ולסיים את הליכי פשיטת רגל, כמי שקיבל צו הפטר לחובותיו.  

פשיטת רגל או איחוד תיקים, מה ההבדלים?

אם החוב אינו גדול, כדאי לחייב לשקול מסלול של איחוד תיקים שיאפשר להחזיר את החוב באופן מסודר. לעומת זאת, אם החוב גדול ואין אפשרות להשיבו, כדאי לנסות להגיש בקשת פשיטת רגל. 

מהי משמעות הכרזת פשיטת רגל?

עם הכרזת פשיטת הרגל מועברים נכסי החייב לרשות הנאמן ועל החייב מוטלות מספר הגבלות, כמו מגבלות על ניהול חשבון בנק, על שימוש בכרטיסי אשראי ועל מעורבות בתאגיד. 

פשיטת רגל במסלול מקוצר, למי ההליך מיועד?

ההליך המקוצר מיועד לאנשים פרטיים או בעלי עסקים שמעוניינים לקבל הגנה משפטית מלאה מפני הנושים ולמחוק כל חובותיהם בתוך זמן קצר יחסית, וגם לחייבים שנמצאים במשך שנים בהליכי הוצאה לפועל ובאיחוד תיקים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.