www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - כינוס נכסים

פינוי דייר שקיבל צו כינוס: מה יכריע בית המשפט?
הליך פשיטת רגל נועד כדי לתת לאדם שנקלע לחובות ולקשיים כלכליים ואין ביכולתו לפרוע את ההתחייבויות שלקח על עצמו, את האפשרות להתחיל מחדש, בכל הקשור להתנהלותו הכלכלית. במסגרת ההליך, ייתכן שבית המשפט יבצע כינוס של נכסי החייב כדי שיחולקו לנושים לפי מדרג קבוע ובהתאם לחוק

מהי הלכת כובשי ומהי משמעותה בהליכי פשיטת רגל?
במסגרת הלכת "כובשי" נקבע כי סעיף 40א(ב) לחוק המקרקעין לא יחול במקרה של פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג לצורך פירעון חוב, זאת כאשר יוזם פירוק השיתוף הוא כונס הנכסים.

כיצד נקבע התשלום לכונס הרשמי בהליכי פשיטת רגל?
לאחר שבית המשפט מוציא צו כינוס לנכסי החייב, הוא מוציא צו תשלומים הקובע תשלום חודשי שאותו החייב נדרש לשלם לטובת פירעון החובות לנושים במסגרת הליך של פשיטת רגל.

דו"ח לאחר מתן צו כינוס, מה כולל הדו"ח?
חייב שניתן נגדו צו כינוס נדרש לערוך ולהגיש לכונס הרשמי או למנהל המיוחד דו"ח על מצב עסקיו, בתוך שלושה ימים ממתן הצו. אם הבקשה הוגשה על ידי החייב, או בתוך שבעה ימים ממתן צו כינוס, אם הבקשה הוגשה על ידי הנושה.

הגנה על קופת גמל בפשיטת רגל, מהם כספים מוגנים?
כספים המגיעים לחייב מקופת גמל לא ניתן לפרוע במסגרת מימוש הנכסים, ללא אישור בית המשפט. כאשר מדובר בכספים למטרת קצבה שטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה, בדרך כלל בית המשפט לא יאשר את פירעונם.

מכירת דירה תפוסה בפשיטת רגל, מהי המשמעות?
המשמעות של מכירת דירה כתפוסה היא שחייב, המוכר כדייר מוגן, ובני משפחתו, ימשיכו להתגורר בדירה גם לאחר מכירתה, כך שהרוכש לא יוכל לפנות אותם והם יהיו דייריו.

מהן סמכויות חקירה של נאמן בפשיטת רגל?
לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב, עורך הנאמן חקירה מקיפה הכוללת את מצב ההכנסות, הוצאות, חובות ונכסי החייב. לקראת הדיון בבקשת פשיטת רגל חוות הדעת מוגשת לבית המשפט.

עמדת הכונס הרשמי בפשיטת רגל, כיצד היא משפיעה על ההליך?
הכונס הרשמי הוא הגורם המופקד על הטיפול בהליך פשיטת רגל, החל מעמדתו לגבי תחילת ההליך טרם הפנייה לבית המשפט המחוזי ועד למתן צו הפטר.

מהם נכסים פטורים בפשיטת רגל?
סעיף 86 לפקודת פשיטת הרגל מבקש להבטיח תנאים מינימליים של קיום בכבוד לחייב ובני משפחתו, ומונה נכסים הפטורים שאינם ניתנים למימוש, כולל נכסים הדרושים לקיום כמו מזון ולבוש ונכסים המשמשים לפרנסת בני הבית.

פנסיה בפשיטת רגל, האם ניתן לממש את כספי החייב?
כספים שהצטברו בקרן פנסיה המיועדים לתשלום קצבה ולא לתשלום חד פעמי, לא ניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל לפני שהגיע החייב לגיל פרישה.

הודעה על מתן צו כינוס, כיצד לעדכן את הנושים?
הודעה על מתן צו כינוס מפורסמת ברשומות שהן פרסום רשמי של המדינה ובעיתונות ומפרטת את שם החייב, כתובתו ומשלח ידו, יום מתן הצו, בית המשפט שנתן את הצו ותאריך הבקשה.

ביטול צו כינוס נכסים, באילו מקרים?
צו כינוס נכסים מבוטל כאשר החייב קיבל צו הפטר מבית המשפט, או הגיע להסדר עם הנושים על תשלום החובות, או אם החייב ניצל לרעה את הליך פשיטת רגל כדי להימנע מתשלום חובותיו.

תוך כמה זמן מקבלים צו כינוס?
בית המשפט מוציא צו כינוס נכסים לנכסי החייב בסמוך להגשת בקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי החייב או על ידי הנושים, בתוך חודש עד ששה חודשים מיום שהוגשה הבקשה.

צו חיפוש לחייב בפשיטת רגל, מתי ניתן להוציא צו?
הנושים או כונס הנכסים רשאים לבקש מבית המשפט להוציא צו חיפוש לאיתור נכסי החייב, אם קיים חשש כי הוא מתחמק מתשלום חובותיו באמצעות הסתרת או העברת נכסים.

פיקוח על נאמן בפשיטת רגל, מהם אמצעי הפיקוח?
פקודת פשיטת הרגל מספקת מנגנוני פיקוח שונים על הנאמן, כגון: מתן ערובה או שיעבוד נכס כדי להבטיח את מילוי תפקידו, מינוי ועדת ביקורת ומסירת דוחות שוטפים על אופן ביצוע מטלותיו.

מה התנאים לאישור הצעת הסדר או פשרה בבית משפט?
סעיף 35 לפקודת פשיטת הרגל מסדיר את הנושא של אישור בית המשפט להצעת פשרה או הסדר שהציע החייב לפירעון חובותיו לנושים לאחר שניתן צו כינוס לנכסיו.

האם הנאמן יכול להיפרע משכר טרחת עורך דינו של החייב?
סעיף 87 לפקודת פשיטת רגל קובע כי הנאמן אינו רשאי לקבל מכוח ההכרזה, תשלום עבור עבודתו מכסף ששילם חייב לעורך דינו עבור הוצאות משפט בהליכים שנפתחו נגדו.

כספים שלא נדרשו בפשיטת רגל, מה עולה בגורלם?
במקרה שנותרו כספים שלא נדרשו בסיום הליך פשיטת רגל, הנאמן יהיה אחראי לשלם מיד לחשבון נכסי פשיטות רגל ויהיה זכאי לקבל אישור על קבלתם אשר ישמש לו הפטר לגבי הכספים.

חוות דעת הכונס הרשמי, מה משמעותה?
לאחר חקירת החייב ואסיפת הנושים, מגיש הכונס הרשמי לבית המשפט חוות דעת מפורטת בנוגע לממצאים שנחקרו על ידו. על סמך חוות דעתו של הכונס, מכריע בית המשפט אם להכריז על החייב כפושט רגל או לדחות את הבקשה לפשיטת רגל.

מהי חובת הנאמן בפשיטת רגל נוספת?
הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה הופך לנושה בפשיטת הרגל השנייה ועליו להעביר את נכסי החייב או את תמורתם אם נמכרו לנאמן בפשיטת הרגל השנייה לאחר ניכוי הוצאותיו.