www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - כינוס נכסים

כיצד מתקיים דיון בבקשת נושה למתן צו כינוס?
נושה שעומד בתנאים הקבועים בחוק יכול להגיש בקשת פשיטת רגל ומתן צו כינוס. לאחר הגשת הבקשה, יקיים בית המשפט דיון שבמסגרתו יחליט האם לתת צו לכינוס נכסי החייב.

חובת מסירת מידע ומסמכים לפני צו כינוס
על חייב המצוי לפני צו כינוס מוטלת חובה לשתף פעולה עם החקירה ולמסור לידי הכונס הרשמי כל מידע או מסמך במטרה לסייע לו לבצע את חקירתו.

מימוש וחלוקת פיצויים בגין נזקי גוף בפשיטת רגל, מה קובע החוק?
הלכת ידידיה שנפסקה לפני 50 שנה קובעת כי פיצויים בגין נזקי גוף יועברו לתובע גם אם הוא חייב המצוי בהליך פשיטת רגל, ולא יועברו לקופת הכינוס.

מהי סמכותה של ועדת ביקורת מטעם הנושים?
פקודת פשיטת רגל מאפשרת לנושים להחליט על מינוי ועדת ביקורת לצורך פיקוח על ניהול נכסי החייב בידי הנאמן, במטרה לאשר לנאמן להפעיל את סמכויותיו הטעונות הסכמה.

מינוי כונס נכסים זמני בפשיטת רגל
כאשר קיים חשש מוצדק להברחה או העלמה של נכסים על ידי החייב, רשאי בית המשפט למנות כונס נכסים זמני לנכסיו גם לפני שניתן צו כינוס.

פשיטת רגל ללא נכסים למימוש, כיצד מתבצע ההליך?
חייב ללא נכסים שניתן להיפרע מהם, אשר עומד בצו תשלומים ובכל התנאים שהציב בית המשפט, יכול לקבל בתום תכנית הפירעון, הפטר מלא וחלוט מחובותיו.

מימוש כספי תכנית חיסכון של חייב
מימוש כספים המגיעים לחייב מתכנית חיסכון כמו קופת גמל וקרן פנסיה דורש אישור של בית המשפט, אשר יכול לאשר את הפדיון רק אם ניתן לפדותם בתשלום חד פעמי או לאחר שהגיע המועד לתשלום הכספים כקצבה.

ביטול צו כינוס בעקבות הסדר פשרה, מה המשמעות?
חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי להגיע להסדר נושים לאחר שניתן צו כינוס. ביצוע ההסדר מהווה דרך לסיים את הליך פשיטת רגל, והחייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, כמו במתן צו הפטר.

הסדר נושים לאחר צו כינוס, מה התנאים?
לאחר שהחייב קיבל צו כינוס לנכסיו, הוא רשאי להגיש הצעת פשרה או הסדר עם הנושים, ולסיים את הליכי פשיטת רגל, כמי שקיבל צו הפטר לחובותיו.

מהן הפעולות למימוש נכסים בפשיטת רגל?
הפעולות למימוש נכסי החייב על ידי הנאמן, כוללות תפיסת נכסים, פנקסים ומסמכים, ויתור על נכסים מכבידים שלא ניתן למכור, עריכת מכירה פומבית וחלוקתם בידי הנושים.

עיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים
בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט לעכב הליך משפטי המתנהל נגד החייב גם לפני מתן צו הכינוס, כדי להשהות את הליכי הוצאה לפועל נגד החייב, או כדי לעכב תביעה משפטית שמתנהלת נגדו.

חקירת חייב בפשיטת רגל
לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.

חשבון בנק לחייב, האם אפשר לפתוח חשבון בנק בפשיטת רגל?
חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי לנהל חשבון בנק, אך חלות עליו הגבלות מסוימות. בכל מקרה הבנק אינו רשאי לסרב לפתוח חשבון עובר ושב ללקוח רק משום שהוא מצוי בפשיטת רגל.

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?
נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית.

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?
תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.

צו כינוס נכסים
מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים?

מהי זכות העיכבון?
חוק המיטלטלין מגדיר את זכות העיכבון כזכות לעכב מיטלטלין בתור ערובה הכפופה לפירעון חוב...

נאמן בהליך פשיטת רגל
מהו נאמן בהליך פשיטת רגל? מי ממנה אותו? האם החלטתו היא סופית?

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?
ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים...

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון
האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון?

<<   הקודם  1  2