www.what2do.co.il

חובת מסירת מידע ומסמכים לפני צו כינוס

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חובת מסירת מידע ומסמכים לפני צו כינוס

במסגרת הליכי פשיטת רגל, כדי להגיש חוות דעת לבית המשפט בעניין מצבו הפיננסי של החייב, מקיים הכונס הרשמי חקירה מקיפה לפני שניתן צו כינוס, הכולל מידע על הכנסות החייב, הוצאות, חבויות ונכסים המצויים ברשותו.

 

על החייב מוטלת חובה לשתף פעולה עם החקירה ולמסור לידי הכונס הרשמי כל מידע או מסמך במטרה לסייע לו לבצע את חקירתו. אי שיתוף פעולה עלול להביא להוצאת צו על ידי בית המשפט ובכך לגרור את ביטול ההליך, אם הבקשה לפשיטת רגל הוגשה ביוזמת החייב, או להוביל להכרזת פשיטת רגל אם הבקשה הוגשה על ידי הנושה.

 

הגנה על פרטיותו של החייב

 

לאחר שהכונס הרשמי או בעל תפקיד אחר מטעמו קיבל מידע או מסמכים מהחייב, הוא לא יעשה בהם שימוש ולא יגלה אותם לגורם אחר, אלא אם הדבר נחוץ לביצוע תפקידו, זאת תוך הגנה על פרטיותו של החייב ושל כל מי שמסר לכונס הרשמי מידע לגביו, או לפי צו של בית משפט. חקירת החייב, דרישת מידע או מסמכים וקבלתם מכל אדם או רשות, יבוצעו על ידי הכונס הרשמי בכתב.

 

סעיף 18ג(ב)(1) לפקודת פשיטת הרגל, קובע כי הכונס הרשמי יקיים, לשם הגשת חוות דעתו לבית המשפט, חקירה מקיפה על החייב שניתן נגדו צו כינוס, בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו, כולל נכסים שהיו ברשותו בעבר, בין אם היו אלה נכסיו של החייב לבדו ובין בשיתוף עם אחרים.

 

לצורך קיום החקירה מוסמך הכונס הרשמי, בנוסף לשאר סמכויותיו לפי פקודה זו לבצע את הפעולות הבאות: לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים לענייניו של החייב מכל אדם שיש יסוד סביר להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו, וכן לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה לקבל את כל המידע הנוגע לחייב והמצוי בלשכת הוצאה לפועל.

 

במקרה שהחייב לא התייצב לחקירה בלשכת הכונס הרשמי או לא מסר מידע או מסמכים לפי דרישתו, ללא הצדקה, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס ולאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו, להכריז עליו כפושט רגל – אם הבקשה הוגשה בידי נושה, או אם הבקשה הוגשה על ידי החייב, רשאי בית המשפט לדחותה ולבטל את צו הכינוס ואת הצו לעיכוב הליכים.

 

כתב ויתור על סודיות

 

במסגרת הגשת בקשת פשיטת רגל, נדרש החייב לחתום על כתב ויתור על סודיות ולמסור אותו לכונס הרשמי. כתב הוויתור משמש למסירת מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב, כבקשת החייב עצמו לקבלם. הכונס הרשמי יפעל מכוח כתב הוויתור במידת הצורך הדרושה לו לביצוע תפקידו.

 

כל אדם אחר שקשור בדרך עקיפה או ישירה לענייניו של החייב, אשר התבקש למסור מידע או מסמכים במסגרת ההליך, חייב למסור אותם לידי הכונס הרשמי. לאחר שהכונס הרשמי או מי מטעמו קיבל מידע או מסמכים, הוא לא יעשה בהם שימוש ולא יגלה אותם לאחר, אלא אם הדבר נחוץ לביצוע תפקידו, והוא יעשה זאת תוך הגנה על פרטיותו של החייב ושל כל מי שמסר מידע לגביו, או לפי צו של בית משפט.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.