www.what2do.co.il

מהם שיקולי בית המשפט בבקשת פשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהם שיקולי בית המשפט בבקשת פשיטת רגל?

הדיון המשפטי בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי חייב, הוא לרוב דיון יחיד המתקיים במסגרת הליך פשיטת רגל ובמהלכו מחליט בית המשפט המחוזי אם לתת צו פשיטת רגל, לאשר את תכנית הפירעון שהגיש המנהל המיוחד ולתת צו הפטר מותנה, או לדחות את הבקשה ולבטל את הליך, או לתת הפטר לאלתר.

 

כמו כן, רשאי בית המשפט על פי שיקול דעתו לדחות את המועד למתן החלטתו, במטרה לאפשר לחייב להסדיר עד לקביעת הדיון הבא את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר עם הנושים, ובכך לא לפתוח בהליכי פשיטת רגל.

 

לאחר שמיעת טענות החייב והנושים ועמדת כונס הנכסים הרשמי, הנאמן והמנהל המיוחד, רשאי בית המשפט לתת צו פשיטת רגל שבמסגרתו ניתנת הכרזת פשיטת רגל. לצד ההכרזה, יאשר את תכנית הפירעון וייתן לחייב הפטר מותנה, התלוי בעמידה בתנאים שנקבעו בתכנית הפירעון. לחלופין רשאי בית המשפט לקבוע כי מיד לאחר הכרזת החייב כפושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר.

 

באילו מקרים נדחית בקשת פשיטת רגל?

 

בית המשפט יכול לדחות את בקשת פשיטת רגל ולבטל את ההליך אם השתכנע כי הבקשה הוגשה על ידי החייב בחוסר תום לב, או אם היא הוגשה במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל.

 

דחיית בקשה בגין חוסר תום לב יכולה להתרחש אם במהלך יצירת החובות בוצעו על ידי החייב עבירות על החוק, או אם החוב נצבר בזמן ביצוע פעולות הונאה ותרמית מצד החייב, או אם הוא נתן שיקים לנושים מתוך ידיעה שהם לא יכובדו בשל מצבו הכלכלי. כמו כן, בית המשפט יכול לדחות את בקשת החייב אם סבר כי הוא מסוגל לפרוע את חובותיו שלא במסגרת ההליך.

 

דיון בבקשה שהוגשה ביוזמת הנושים

 

בהמשך לדיון שבו ניתן צו כינוס לנכסי החייב, מתקיים דיון בבית משפט שדן בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה אחד או מספר נושים. בית המשפט רשאי לקבל את הבקשה ולתת צו פשיטת רגל, שלאחריו ימומשו נכסי החייב כדי לפרוע את החובות או חלק מהם.

 

לחלופין בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה ולבטל את הליך פשיטת רגל, או לתת לחייב הפטר לאלתר או לדחות את המועד למתן החלטתו, כדי לאפשר לחייב להגיע להסדר עם הנושים או פשרה לגבי פירעון החובות.

 

לאחר דיון בבקשת פשיטת רגל, במקרה שהחליט בית המשפט לקבל את הבקשה, עם מתן צו פשיטת רגל ומינוי נאמן, תוכרז פשיטת רגל ונכסי החייב יעברו לרשות הנאמן לצורך מכירתם וחלוקתם בין הנושים. אם פשיטת רגל נעשתה לבקשת חייב, הנאמן ימונה בהתאם לכללים שלפיהם ממונה מנהל מיוחד, ואם פשיטת רגל נעשתה לפי בקשת הנושים, הם יוכלו להציע נאמן מטעמם.

 

עם הכרזת פשיטת רגל מוטלות על החייב מספר הגבלות, כגון: הגבלות על ניהול חשבון בנק, הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב והגבלות על מעורבות בתאגיד. ההגבלות יישארו בתוקף עד מתן הפטר לחייב, או ביטול ההכרזה על פשיטת רגל, עקב פירעון החובות או ביטול עקב ניצול לרעה של ההליך.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.