www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הליכי פשיטת רגל

אי דיווח על ירושה במהלך פשיטת רגל, האם יבוטל ההפטר?
במקרה שבו חייב בפשיטת רגל יורש נכס באמצע הליכים לקבלת הפטר, עליו לדווח על כך לנאמן. אם יתגלה שחייב הסתיר נכסים מנאמן, ייתכן שההפטר שקיבל יבוטל בשל שינוי תשתית עובדתית בחוסר תום לב.

דיון בהכרזה של פושט רגל ללא נוכחות הנושים, האם אפשרי?
הכונס הרשמי והמנהל המיוחד לא התנגדו לבקשת החייב ובהעדר התנגדות מטעם הנושים אשר לא התייצבו לישיבת בית המשפט שנוהלה בעניינו של החייב, קיבל בית המשפט את הבקשה והכריז כי החייב פושט רגל.

רישום הערת אזהרה לאחר עיקול בפשיטת רגל, מה המשמעות?
עיקול מקרקעין במסגרת הליכי פשיטת רגל, מונע את מכירת הנכס, כדי להבטיח את תשלום החוב לנושים, אשר בנוגע אליו הוטל העיקול.

הטבות לפושט רגל, מה מגיע לך?
חייב המצוי בהליך פשיטת רגל, זכאי להטבות וזכויות שונות, כולל: עיכוב הליכים משפטיים שמתנהלים נגדו, פתיחת חשבון בנק, הגנה על נכסים שלא ניתן למכור, הגנה על דירת מגורים ועוד.

בדיקת תביעת חוב בפשיטת רגל, כיצד נבחנת התביעה?
הכונס הרשמי שקולט את תביעות החוב שהגישו הנושים, מעביר אותן לנאמן או למנהל המיוחד שמונו על ידי בית המשפט. בעל התפקיד בוחן את התביעה ורשאי לאשר אותה במלואה או חלקית, או לדחות את התביעה או לדרוש ראיות נוספות להוכחת החוב.

חזרה מבקשת פשיטת רגל, האם ניתן להתחרט?
לאחר שהוגשה בקשה למתן צו כינוס, ביוזמת החייב או הנושה, חזרה מבקשה של פשיטת רגל נתונה בידי בית המשפט המחוזי, כך שהמבקש אינו רשאי לחזור בו מבקשתו אלא באישורו של בית המשפט.

פשיטת רגל רישיון נהיגה, מתי ניתן לבטל את ההגבלה?
במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן להביא לביטול הגבלה לחידוש רישיון נהיגה של חייב, באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי הדן בהליכי פשיטת הרגל. בית המשפט יכול להורות על ביטול הגבלת חידוש הרישיון כבר במועד מתן צו כינוס.

האם שכיר יכול לפנות להליכי פשיטת רגל?
הליך פשיטת רגל מתאים לאדם יחיד שצבר חובות, בין אם הוא עצמאי או שכיר, אולם ההליך לא מיועד לחברה שנקלעה לקשיים כלכליים, מכיוון שבמקרה זה יחולו הליכי פירוק או הבראה.

בקשת פשיטת רגל על ידי נושה, מהם התנאים?
התנאים להגשת בקשת פשיטת הרגל על ידי הנושה כוללים את גודל החוב, חוב שהוא סכום קצוב בכסף, קיומו של מעשה פשיטת רגל וקיומו של קשר של החייב לישראל.

עיקול משכורת בפשיטת רגל, כיצד ניתן לבטל עיקול?
כאשר הוטל עיקול על המשכורת של חייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל, עקב חוב שנוצר לפני מועד צו כינוס נכסים, ניתן להגיש לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל בקשה לביטול העיקול.

בקשה חוזרת לפשיטת רגל, מהם התנאים?
חייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל ובקשתו נדחתה על ידי הכונס הרשמי או על ידי בית המשפט רשאי להגיש בקשה חוזרת בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל.

פשיטת רגל בהליך החדש, מה זה אומר?
פשיטת רגל בהליך החדש מתייחס למתכונת עבודה חדשה לניהול תיקים בהליכי פשיטת רגל אשר נועדה להשיג יעדים שונים בפרק זמן קצר יותר.

בקשה לפי סעיף 19 א' בפשיטת רגל, מהי המשמעות?
חייב שצבר חובות בסך של מעל 34,614 שקלים, רשאי להגיש בקשה לבית המשפט לאישור הצעת פשרה, גם אם לא הוגשה בקשת פשיטת רגל וכל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס.

פשיטת רגל כמה זה עולה?
עלות פיקדון עבור פתיחת תיק פשיטת רגל אצל הכונס הרשמי, ביוזמת החייב או הנושה, היא 1600 שקלים, ובנוסף יש לשלם שכר טרחה עבור עורך דין אשר יסייע לאורך כל ההליך עד קבלת הפטר.

פשיטת רגל של אדם פרטי, כיצד מתחילים?
הליך פשיטת רגל מתאים לאדם פרטי שצבר חובות בסך של 17,500 שקלים ומעלה, ואינו יכול לשלם את חובותיו בפרק זמן סביר.

גילוי מידע בפשיטת רגל, לכונס הרשמי, לבית המשפט, לחייב ולנושים
הכונס הרשמי, אשר חוקר את החייב במסגרת הליך פשיטת רגל, רשאי לפנות אל בית המשפט ולקבל צו לקבלת מסמכים או מידע על החייב מרשות המס ומהבנקים.

מהן זכויות נושה בפשיטת רגל?
הליך פשיטת הרגל מאפשר לנושה לגבות את החובות המגיעים לו מהחייב, או לפחות חלק יחסי מהם, באמצעות מימוש נכסי החייב ותשלומים חודשיים קבועים.

חקירת תוקף החוב בפשיטת רגל, באילו מקרים?
כאשר בית המשפט דן בבקשת הנושה לפתיחת הליכי פשיטת רגל נגד החייב, הוא רשאי לברר מה הייתה התמורה שנתן הנושה בעד החוב הפסוק, ואם הייתה לפניו ראיה למרמה, לקנוניה או לעיוות דין.

מהם אמצעי הפיקוח על חייב בפשיטת רגל?
לאורך כל הליך פשיטת רגל נדרש החייב לשתף פעולה עם בעלי התפקידים ומוטלת עליו החובה למסור מידע מלא על נכסיו, הוצאותיו והכנסותיו. לשם כך ניתן להטיל צווים שונים ואף להורות על גופים אחרים למסור מידע רלוונטי.

העברת הליכים לבית משפט השלום בהליך פשיטת רגל, באילו מקרים?
בית המשפט המוסמך לדון ולהכריע בענייני פשיטת רגל הוא בית המשפט המחוזי, עם זאת, שר המשפטים רשאי להעניק לבית משפט השלום, סמכות לדון בענייני פשיטת רגל ואף רשאי להגביל בצו את סמכותו.

1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>