www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הליכי פשיטת רגל

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין בו נדחתה בקשה להכרזה כפושט רגל

חייב הגיש בקשת פשיטת רגל ובקשתו נדחתה. האם בית המשפט יורה על עיכוב פסק הדין בגין הגשת ערעור?


הארכת הקפאת הליכים נגד חברת נגבטק

בקשה להקפאת הליכים אשר למעשה לבד מהעובדים המתנגדים להמשך הארכת הצו מסכימים הן הנושים המובטחים ובשתיקה גם כנראה נושים אחרים להארכת הצו...


הטלת אחריות אישית על נושא משרה של חברה בפירוק

חברה נקלעה לקשיים ומונה לא מפרק. המפרק גילה כי במרוצת השנים אחד מנושאי המשרה בחברה משך כספים רבים במרמה ושלא כדין. האם ניתן להטיל חבות אישית על נושא משרה זה?


בקשת נאמן של חברה בהקפאת הליכים לאשר התקשרות עם חברה לבצוע עבודות

להלן פסק דין אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה, ובמסגרתו נדחתה בקשתו של נאמן לאשר את התקשורתה של החברה עליה הופקד עם חברה אחרת, לשם ביצוע עבודות קבלניות באתר בנייה...


דיון בבקשה להורות על החלפת מפרק חברה בשל ניגוד עניינים

בית המשפט דחה את בקשתו של בנק דיסקונט למשכנתאות להורות על העברת מפרק חברה מתפקידו מחמת ניגוד עניינים...


פשיטת רגל עקב חובות הימורים, האם ייתכן?

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של חייב להכריז עליו כפושט רגל, וזאת למרות שחובותיו מקורם בהימורים?


החלטת בעל תפקיד בחברה בפירוק לצורך בדיקת חוב של עובדים

בית המשפט קיבל את טענת בעל התפקיד לפיה הערר הוגש באיחור ומשכך היה לדחותו. נקבע כי העוררים לא נתנו הסבר משכנע להגשת הערר באיחור ולמעשה כלל לא התייחסו בטיעוניהם למועד קבלת החלטת בעל התפקיד...


<<   הקודם  1  2  3