www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הליכי פשיטת רגל

האם מזונות זמניים הינם חוב המצדיק בקשת פשיטת רגל?

נושה אשר החייב כלפיו אינו פורע את חובו רשאי לפעול כנגד האחרון בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. האם חוב זה יכול להיות גם החלטה לגבי מזונות זמניים?


ערעור נושה כנגד החלטת נאמן הנוגעת לנושה אחר - פשיטת רגל

האם נושה רשאי להגיש ערעור על החלטתו של נאמן להאריך מועד הגשת תביעת חוב שהוגשה על ידי נושה אחר? האם העובדה שהתביעה לא התקבלה במחשבי הכונ"ר הרשמי מהווה עילה לדחייתה בגין העיכוב בהגשתה?


האם שכר נמוך בגין חזרה בתשובה הוא התנהגות בתום לב בהליך פשיטת רגל?

אחד השיקולים הכבדים ביותר העומדים מאחורי ההחלטה שלהכיר בפלוני כפושט רגל הוא תום ליבו. האם חייב אשר חזר בתשובה, ואינו משתכר אלא מתרומות, מתנהל בתום לב כלפי נושיו?


אסיר הגיש בקשת פשיטת רגל, האם תתקבל?

האם אסיר רשאי להגיש בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל? האם ניתן לנהל ביעילות הדרושה הליכים כנגד אסיר המרצה מאסר בפועל?


פושט רגל עם נושה אחד, האמנם?

פשיטת רגל הינו הליך אשר מטרתו לסייע הן לחייב והן לנושים כאשר הראשון אינו יכול לשאת בתשלום חובותיו. האם יצירת חוב בגין רשלנות היא יצירת חוב בתום לב?


מהו היקף שיקול הדעת של נאמן בנוגע לקבלה או דחייה של תביעת חוב?

האם בית המשפט רשאי לבטל החלטה של נאמן בדבר דחייתה של תביעת חוב שהוגשה על ידי נושה לאחר הכרזה על פשיטת רגל?


הברחת נכסים של ערב לחובות חברה בהעדר תום לב - מעשה פשיטת רגל

האם מכירת נכסים במהלך משא ומתן להסדרת חובות חברה, אשר נעשה על ידי ערב שהינו בעל החברה, מהווה מעשה פשיטת רגל?


הצעת דיור חלופי לגרושתו של חייב שהוכרז פושט רגל

בפסק דין תקדימי אשר ניתן בבית המשפט המחוזי, נקבע כי בני זוג של פושטי רגל, אשר הוצא להם דיור חלופי הולם, לא יוכלו עוד למנוע את פירוק השיתוף בדירה לפי סעיף 40 לחוק המקרקעין...


האם תותר הגשת תביעת חוב בגין העדר השכלה משפטית?

נושה אשר נדחתה תביעת חובו במלואה על ידי הנאמן בהסדר נושים, וזאת בשל איחור בהגשתה, הגיש ערעור על כך לבית המשפט. המחלוקת המשפטית בין הצדדים עסקה בתחולת סעיף 71(ב) לפקודת פשיטת הרגל...


מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

מהו ההבדל המרכזי בין דיני חדלות פירעון לבין הקפאת הליכים בנוגע להסדר פשרה אשר נחתם באסיפות נושים?


תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

האם ניתן להגיש תביעת קיזוז לאחר שחברה חתמה על הסדר נושים והסדר זה קיבל תוקף של פסק דין?


התחשבות בגילו של חייב בעת הכרזה על פשיטת רגל

בנסיבות המיוחדות של המקרה היה כדי לרכך מעט את ספק תם ליבו של החייב. השופטים ציינו כי החייב היה צעיר יחסית וחסר ניסיון עסקי...


פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

החייבת טענה כי מדובר בחובות שנצברו בתום לב בגין כישלון עסקי עקב מלחמת לבנון השנייה...


הסדר חוב שלא הוגשה כנגדו התנגדות במשך חמש שנים - לא יבוטל

בית המשפט קיבל את עמדתו של הבנק וקבע כי דין התביעה להידחות על הסף. צעד משפטי זה אינו דבר של מה בכך שכן בית משפט אינו דוחה בנקל תביעות טרם התפתח דיון מעמיק בעניין שלפניו. הלכה פסוקה היא, כי בית המשפט ישתמש בסמכותו למחוק תביעה על הסף רק במקרים בהם יהיה ברור, כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל, על יסוד הטענות המבססות את תביעתו, את הסעד המבוקש...


החייב הודיע כי בנו בן ה-15 הוא הבעלים של הבית, האם יוכרז כפושט רגל?

סעיף 18ה לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם - 1980 קובע כי בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל, ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, האם לדחות בקשה, במידה ושוכנע כי הוגשה שלא בתום לב...


דחיית בקשת עיכוב פסק דין הדוחה הכרזה על פשיטת רגל

בית המשפט החליט לדחות בקשתו של המבקש וזו משום שהדרך הדיונית בה היה צריך האחרון לנקוט הינה בקשה לסעד זמני בתקופת הערעור לפי תקנה 471 לתקנות סדר הדין האזרחי, ובקשת עיכוב ביצוע פסק הדין איננה במקומה...


האם נאמן שהחליף נאמן יכול לבטל החלטה של קודמו בתפקיד?

אי הגבלת המועד להגשת תביעות חוב עשויה להחזיר את הנאמן, פעם אחר פעם, לשלב בדיקת תביעות החוב, וכך לסרבל ולהאריך את ההליכים, עד אין קץ למעשה, תוך פגיעה בחייב ובנושים אשר הגישו את תביעותיהם במועד...


החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. האם גוף אשר תקצב עמותה, מכוח הסכמים הדדיים, רשאי לקזז סכומים אשר שולמו לעמותה ביתר, וזאת לעומת סכומים אשר לא שולמו בסופו של היום?


אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

עיקרון היסוד אשר עומד מאחורי שיקול דעתו של בית המשפט, בבואו לאשר הסדר נושים, הוא כי עליו להימנע מלהתערב בשיקול דעתה של אסיפת הנושים. הדברים נאמרים כל אימת שבית המשפט סבור כי הסדר הנושים כדאי מבחינה כלכלית (למעט במקרים חריגים)...


צו הקפאת הליכים כנגד ארקל מוצרי פסלסטיק אגודה שתופית חקלאית

בית המשפט קבע כי ללא אישור מצידו, כל עוד הצו עומד על כנו, לא יהיה ניתן לפתוח בהליך משפטי, או להמשיך בניהול הליך משפטי, כנגד האגודה. כמו כן, בהחלטה נקבע כי כל עיקול אשר הוטל על החברה, וקדם לצו ההקפאה, יבוטל...


<<    הקודם   1  2  3  לעמוד הבא    >>