www.what2do.co.il

חתימה על כתב ויתור על סודיות בפשיטת רגל

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חתימה על כתב ויתור על סודיות בפשיטת רגל

הליך פשיטת רגל מאפשר לאדם שמצוי בחובות ואינו מסוגל לשלם אותם, לפרוע את חובותיו באופן חלקי ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים בסיום ההליך. סעיף 17(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי החייב נדרש לצרף לבקשת פשיטת רגל כתב ויתור על סודיות, שבו הוא מסכים למסור מידע או מסמכים לכונס הרשמי או למי שהוסמך לכך על ידו.


מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל?


נכון לשנת 2018, חייב שצבר חובות הגבוהים מסך של 17,307 שקלים, ואינו מסוגל לשלם את חובותיו לנושים, רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל. במסגרת ההליך מגובשת תכנית לפירעון חלקי של החובות בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב בתקופת ההליך, ובסיומו ניתן לקבל צו הפטר, בתנאי שהחייב יעמוד בצו התשלומים, יפעל בתום לב וישתף פעולה עם בעלי התפקידים.


בשלב הראשון, החייב נדרש להגיש את בקשתו לכונס רשמי, על גבי טופס 4 - בקשת חייב למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל. יש לצרף לבקשה תצהיר של החייב, ולפרט בתום לב, על פי סדר כרונולוגי את נסיבות ההסתבכות הכלכלית ואת אופן היווצרות החובות.


את הבקשה יש להגיש בשלושה עותקים לכונס הרשמי ולצרף לבקשה דו"ח המתייחס למועד הגשת הבקשה ולשתי שנות המס הקודמות. יש לציין את שם הנושה וכתובתו, פרטי עורך דינו של הנושה, סכום החוב ביום היווצרו, מועד היווצרותו, כיצד נוצר החוב והאם קיימת בטוחה לתשלום.


מה כולל כתב ויתור על סודיות?


החייב נדרש לצרף לבקשה כתב ויתור על סודיות, שבו הוא מצהיר כי הוא מוותר על סודיות מידע ומסמכים בדבר הכנסות, חבויות, הוצאות ונכסים המצויים בידי כל גורם ובדבר פרטי חשבונות המתנהלים על שמו בידי תאגיד בנקאי, לרבות יחד עם כל אדם אחר וכל מידע ומסמך אחר הנוגעים למצבו הכלכלי.


במסגרת כתב ויתור על סודיות, מסכים החייב ונותן רשות לכל אדם או גוף כלשהו, לרבות גוף ציבורי, רשויות מס או תאגיד בנקאי, למסור לכונס הרשמי או למי שהוסמך על ידו, את המידע הרלוונטי. החייב נדרש לחתום על כתב ויתור על סודיות, ולצרף לבקשה את המסמך עם אישור חתימה על ידי עורך דין.


נוסף על כך, החייב נדרש לחתום על כתב התחייבות עם הינתן צו כינוס ועליו לצרף צילום של תעודת זהות ודרכון. על החייב לשלם פיקדון בסך 1,600 שקלים לקופת הכונס הרשמי, ואף הכונס הרשמי רשאי להורות על הפקדה של סכום נוסף כמקדמה לכיסוי ההוצאות ולדרוש מהחייב פרטים נוספים או משלימים וכן מסמכים העשויים לסייע לו בקביעת עמדתו.


אם הבקשה הוגשה על פי התנאים, הכונס הרשמי ייתן לחייב אישור בדבר קבלת העתק הבקשה והמסמכים שצורפו לה וכן אישור על הפקדת הפיקדון. את האישורים נדרש החייב להגיש לבית המשפט ביחד עם הבקשה. עם זאת, במקרים חריגים, הכונס הרשמי יכול לדחות את הבקשה. במקרה כזה, החייב נדרש לצרף את הודעת הכונס לבקשה שיגיש לבית המשפט.


הגשת בקשה לבית המשפט


אחרי שהחייב קיבל אישור מהכונס הרשמי, עליו להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי במחוז מגוריו או מקום עסקו העיקרי או נכסיו. במסגרת הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל, ברוב המקרים ניתנים צו כינוס לבקשת החייב, והליך פשיטת רגל מתקדם לשלב הבא, הכולל צו כינוס נכסים.


צו כינוס מעביר את נכסי חייב לפיקוחו של הכונס הרשמי, עד שיתברר אם הוא יגיע לפשרה או הסדר אחרי צו כינוס עם הנושים או תוכרז הכרזת פשיטת רגל. עם מתן צו כינוס ממנה בית המשפט מנהל מיוחד לטיפול בהליך פשיטת רגל ומטיל מספר חובות ומגבלות על החייב, כולל: צו תשלום חודשי לטובת פירעון החובות, הגשת דו"חות למנהל המיוחד על מצבו הכלכלי, צו עיכוב יציאה מהארץ וכדומה.


לאחר עיון בבקשת החייב לפשיטת רגל ומתן צו כינוס, יקבע בית המשפט דיון בבקשה, אשר יתקיים לאחר כ- 18 חודשים מיום מתן הצו, כדי לאפשר למנהל המיוחד לחקור את החייב ולגבש תכנית פירעון. כדי שבית המשפט יאשר את תכנית הפירעון וייתן הפטר מותנה, החייב נדרש להתנהל בתום לב לאורך כל ההליך ולבצע את כל חובותיו.


במסגרת הדיון מחליט בית המשפט אם לתת צו פשיטת רגל בכפוף לאישור תכנית הפירעון שהגיש המנהל המיוחד ומתן הפטר מותנה. או לדחות את הבקשה ולבטל את הליך פשיטת הרגל אם לדעתו הבקשה הוגשה בחוסר תום לב או במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או אם סבר שהחייב יכול לפרוע את חובותיו. כמו כן, במסגרת הדיון רשאי בית המשפט לתת לחייב הפטר לאלתר מיד לאחר הכרזת פשיטת הרגל, או לדחות את המועד למתן החלטתו כדי לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.