www.what2do.co.il

תצהיר לבקשת פשיטת רגל של חייב, מה כולל התצהיר?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תצהיר לבקשת פשיטת רגל של חייב, מה כולל התצהיר?

תצהיר הוא מסמך כתוב המשמש עדות בכתב של האדם שמוסר אותו. מטרת התצהיר בפשיטת רגל היא לתאר את דרך הסתבכותו ואופן הסתבכותו של החייב בחובות וכן לדווח על גובה החובות וזהותם של הנושים.

 

המסמך שקול לעדות בעל פה בבית המשפט על כל הכרוך בה, לפיכך אסור למסור תצהיר שקרי, ואף ניתן לזמן לעדות בבית המשפט את המצהיר והוא צפוי להיענש אם יחתום על מסמך שקרי.


נכון לשנת 2018, חייב שחובותיו גבוהים מסך של 17,307 שקלים רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל, במטרה לגבש תכנית פירעון בהתאם ליכולתו בתקופת ההליך, וקבלת הפטר ופתיחת דף חדש בסיום. בשלב הראשון, החייב להגיש את בקשתו לכונס רשמי בצירוף תצהיר מאומת וחתום על ידי עורך דין. ולאחר קבלת התייחסות מהכונס הרשמי, החייב רשאי להגיש את הבקשה לפשיטת רגל לבית המשפט המחוזי.


הליך פשיטת רגל נועד להשיג שתי מטרות: האחת, לממש את נכסי החייב ולחלק בין הנושים את התמורה בדרך שוויונית ויעילה. והשנייה, לאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים, על ידי קבלת צו הפטר מהחובות.


מה כולל תצהיר של חייב בפשיטת רגל?


במסגרת התצהיר לכונס הרשמי בבקשת פשיטת רגל של חייב, החייב נדרש לפרט בתום לב, על פי סדר כרונולוגי את נסיבות ההסתבכות הכלכלית ואת אופן היווצרות כל אחד מהחובות. יש לפרט מהו גודל החובות, מספר הנושים והנכסים המצויים ברשותו של החייב.


בנוסף יש למסור מידע על מצבו המשפחתי, הכנסותיו של החייב ובני משפחתו הבגירים הגרים עמו וסכום התשלום החודשי שאותו יוכל החייב לשלם מידי חודש לקופת הכינוס. אם קיימים נושים מובטחים בזכות קדימה, יש לציין זאת בתצהיר. ואם קיימים נושים מיוחדים כמו בנקים ומוסדות ממשלתיים, יש לציין מי הם ומה הופך אותם לנושים מיוחדים.


בתצהיר נדרש החייב למסור לכונס הרשמי מידע עובדתי כפי שהוא ידוע לו. כדי שהתצהיר יהיה בעל תוקף משפטי, על החייב לחתום עליו לאחר שהוזהר על ידי גורם המוסמך להזהיר ולהחתים על תצהיר, כמו עורך דין, שופט, דיין בבית דין דתי וכל אדם שקיבל הסמכה מפורשת משר המשפטים לחתום על תצהיר.


באזהרה יש למסור לחייב כי עליו למסור רק מידע הידוע לו כנכון ואמיתי והוא יודע כי הוא צפוי להיענש אם יחתום על תצהיר שקרי. במקרה שנערכו בתצהיר שינויים לאחר שכבר נחתם על ידי החייב ועורך דינו הוא אינו בתוקף, ועל החייב לערוך ולחתום על מסמך חדש.


חובת תום לב בהגשת תצהיר


תום לב של חייב בהליך פשיטת רגל הוא גורם מאוד משמעותי בהחלטה אם ומתי יינתן צו הפטר. אם הסתבכותו של החייב בחובות נוצרה בתום לב, כלומר שלא מרצונו ועקב גורמים שלא בשליטתו יש לציין זאת בתצהיר, מאחר שיש בעובדה זו כדי לעזור לחייב בהמשך כאשר יגיש בקשה להפטר מחובותיו.


בית המשפט בוחן האם החובות או מרביתם נוצרו ללא כוונה רעה. התנהלות בחוסר תום לב בשלב יצירת החובות עלולה לדחות את הבקשה להליך פשיטת רגל שהוגשה על ידי החייב. חוסר תום לב בשלב יצירת החובות יכול לבוא לידי ביטוי במקרה שבוצעו על ידי החייב עבירות על החוק שהובילו ליצירת חובות או תוך ביצוע פעולות הונאה ותרמית, או אם החייב נמנע באופן שיטתי מלבצע פסקי דין, או נתן המחאות לספקים תוך ידיעה שהן לא יכובדו מפאת מצבו הכלכלי.


בקשה להפחתת תשלומים חודשיים


לאחר קבלת אישור הכונס הרשמי או הודעה על סירוב לאשר את הבקשה, יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי. במסגרת הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל, ברוב המקרים ניתן צו כינוס לבקשת החייב, והליך פשיטת רגל מתקדם לשלב הבא. לאחר עיון בבקשה ומתן צו כינוס, קובע בית המשפט דיון בבקשה לפשיטת רגל, שיתקיים לאחר כ- 18 חודשים מיום מתן הצו.


עם מתן צו כינוס מטיל בית המשפט מספר חובות ומגבלות על החייב, וכן נקבע תשלום חודשי, בהתאם להכנסותיו ופוטנציאל השתכרותו של החייב. התשלומים החודשיים משמשים לטובת פירעון החובות לנושים. במקרה שהחייב אינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים שנפסקו לו, הוא רשאי להגיש בקשה לבית המשפט להפחתת תשלום חודשי, בצירוף תצהיר.


בבקשה יש לנמק ולהבהיר מדוע החייב אינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים תוך פירוט הכנסותיו והוצאותיו החודשיות. לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט, נדרש החייב למסור העתק לכונס הרשמי ולמנהל המיוחד.


לאחר דיון בבקשת פשיטת הרגל, רשאי בית המשפט להיעתר לבקשה ולהוציא צו פשיטת רגל. הצו מעביר את נכסי החייב לנאמן ומאפשר את מכירתם לצורך חלוקת דיבידנד לנושים. עם הכרזת פשיטת רגל מוטלות על החייב מספר מגבלות, כמו מגבלות על ניהול חשבון בנק, שימוש בכרטיסי חיוב ומעורבות בתאגיד.


בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת רגל אם סבר שלא היה צריך להכריז על החייב כפושט רגל, במקרה שחובות נפרעו במלואם, או אם החייב ניצל לרעה את הליכי פשיטת רגל הן בשלב יצירת החובות, והן בהתנהלותו במהלך הליך פשיטת רגל.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.