www.what2do.co.il

מהן סמכויות חקירה של נאמן בפשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהן סמכויות חקירה של נאמן בפשיטת רגל?

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב, עורך הנאמן חקירה מקיפה הכוללת את מצב ההכנסות, הוצאות, חובות ונכסי החייב. לקראת הדיון בבקשת פשיטת רגל חוות הדעת מוגשת לבית המשפט.


הנאמן הוא בעל תפקיד שממנה בית המשפט לאחר הכרזת פשיטת רגל לצורך ניהול, מימוש וחלוקת נכסי החייב, לטובת פירעון חלקי של החובות. עם הכרזת פשיטת רגל נכסי החייב עוברים לרשות הנאמן לצורך מכירתם וחלוקתם בין הנושים.


הכונס הרשמי רשאי למנות מנהל מיוחד, שהוא עורך דין פרטי מתוך רשימה סגורה של עורכי דין פרטיים אשר נבחרו על ידי הכונס הרשמי במכרז. ברוב המקרים המנהל המיוחד מקבל את מינויו כנאמן על נכסי החייב לצורך ניהול הנכסים, בדיקת תביעות חוב המוגשות מטעם הנושים, הפחתת הרביות וחקירת החייב.


הנאמן פועל מטעם הכונס הרשמי


במסגרת ביצוע תפקידו, הנאמן פונה אל בית המשפט בבקשות למתן הוראות שונות במסגרת הליכי פשיטת רגל, והוא מבצע את עבודתו תחת הפיקוח של הכונס הרשמי ובית המשפט. הנאמן פועל מטעם הכונס הרשמי, ומבצע אחת או יותר מהסמכויות המסורות לכונס הרשמי בהליך, בהתאם למינוי שקיבל.


לאחר הכרזת פשיטת רגל מועברים נכסי החייב לניהול הנאמן. הכונס הרשמי יכול לשמש כנאמן על הנכסים בשלב ראשוני, ובהמשך הנושים יכולים להציע לכונס נאמן מטעמם שיבצע את התפקיד בכפוף לפיקוח הכונס. במקרה שהכונס אינו מאשר את הנאמן שהציעו הנושים, או שהנושים לא הציעו אדם אחר למילוי התפקיד, רשאי הכונס להציע, בחלוף חודש ימים, נאמן מטעמו ובסופו של דבר ההחלטה בדבר המינוי נתונה לבית המשפט.


הסמכות המרכזית של הנאמן היא לנהל את נכסי החייב. צו כינוס נכסים מעביר את נכסי החייב לפיקוחו של הכונס הרשמי, עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה עם הנושים או תוכרז הכרזת פשיטת רגל. לאחר מתן צו כינוס הנאמן נדרש לגבש חוות דעת על מצבו של החייב, לשם כך נערכת חקירה מקיפה בענייניו הכלכליים של החייב על ידי בעלי התפקידים, שהם הכונס הרשמי, הנאמן או המנהל המיוחד.


חקירת החייב וחובת מסירת מידע ומסמכים


מטרת החקירה היא לברר האם החייב יכול לשלם את חובותיו לנושים, באילו דרכים ומהן הנסיבות שהובילו אותו ליצירת החובות. החקירה מתבצעת ביוזמת המנהל המיוחד או ביוזמת הכונס הרשמי, אם לא מונה מנהל מיוחד. הגורם שעורך את החקירה רשאי להקליט אותה בכפוף לידיעת החייב, הוא רשאי לדרוש כל מידע נחוץ ומסמכים רלוונטיים לחקירה, ולבקש מהחייב לחתום על כתב ויתור סודיות, כדי שיוכל לקבל מידע מגורמים חיצוניים כמו בנקים, חברות אשראי, הוצאה לפועל וכדומה.


סעיף 18 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי הכונס הרשמי, או בעל תפקיד מטעמו, יקיים, לשם הגשת חוות דעת לבית המשפט, חקירה מקיפה בענייניו של חייב שניתן נגדו צו כינוס, כולל מידע מקיף על הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו ונכסיו, לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר, נכסים של החייב לבד ובשיתוף עם אחרים.


לשם קיום החקירה מוסמך הכונס הרשמי לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים לענייניו של החייב מכל אדם שיש יסוד סביר להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו. הכונס רשאי לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה לקבל את כל המידע הנוגע לחייב והמצוי בלשכת ההוצאה לפועל.


במקרה שהחייב לא התייצב לחקירה או לא מסר מידע או מסמכים לפי דרישת הכונס הרשמי, ללא הצדקה, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס הרשמי, ולאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו, להכריז על פשיטת רגל, אם הבקשה הוגשה בידי נושה, או לדחות ולבטל את צו הכינוס ואת הצו לעיכוב הליכים, אם הבקשה הוגשה על ידי החייב.


חתימה על כתב ויתור סודיות


החייב נדרש לחתום על כתב ויתור סודיות, כדי שניתן יהיה למסור מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב – כבקשת החייב עצמו לקבלם. הכונס הרשמי רשאי לפעול מכוח כתב הוויתור על סודיות במידה הדרושה לביצוע תפקידו.


לאחר שקיבל הכונס הרשמי או הנאמן מידע או מסמכים, הוא לא רשאי לעשות בהם שימוש ולא לחשוף את המידע לגורמים אחרים, אלא עם הדבר נחוץ לביצוע התפקיד, תוך הגנה על פרטיותו של החייב ושל כל מי שנמסר מידע לגביו, או לפי צו של בית משפט.


בכל מקרה, חקירת החייב, דרישת מידע או מסמכים וקבלתם מכל אדם או רשות, יבוצעו על ידי הכונס הרשמי או הנאמן שהוסמך לכך על ידיו בכתב, ובמהלך החקירה בית המשפט רשאי להורות על ביצוע כל אחת מפעולות אלה על ידי אדם מטעמו של הכונס הרשמי גם אם לא הוסמך לכך.


בתום החקירה נדרש הכונס הרשמי או הנאמן לערוך חוות דעת ולהגיש לבית המשפט את חוות דעתו, שבה יפרט את ממצאי החקירה שניהל, לרבות הערכתו בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב, הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגדו, והחלטות הנושים באספות. כמו כן, הנאמן יחווה את דעתו בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפיו במסגרת תכנית הפירעון.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.